Ktl-icon-tai-lieu

VIsual Basic Tài liệu thực hành chương trình con

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Sang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ DEBUG CHƯƠNG TRÌNH
A./ Chuẩn đầu ra
Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

Về kiến thức
Trình bày được các hàm Visual Basic cung cấp sẵn. Áp dụng trong các yêu cầu cụ thể.
Phân biệt sự khác biệt giữa thủ tục xử lý sự kiện, thủ tục do người dùng định nghĩa.
Trình bày được các định nghĩa thủ tục (Sub), hàm (Function).
Trình bày được các khái niệm:
Tham số hình thức: Tham trị, tham biến.
Tham số thực.
Truyền tham số.
Biến toàn cục, biến cục bộ, tầm tác động của biến.
Chạy tay từng lệnh một chương trình VB đơn giản có sử dụng chương trình con và cho biết giá
trị các biến sau mỗi câu lệnh.

Về kỹ năng
Xây dựng thành thạo các loại chương trình con trong Visual Basic.
Hình thành kỹ năng gỡ rối chương trình.

B./ Chuẩn bị
SV phải làm các bài tập đã làm giờ lý thuyết và các bài tập phần thực hành.

C/. Phương tiện
Phòng máy có cài chương trình Microsoft Visual Basic 6.0

D./ Lý thuyết
Trong VB, đơn vị chức năng nhỏ nhất mà người lập trình có thể xây dựng và dùng (gọi) lại
nhiều lần trong chương trình là chương trình con.
Có 2 loại chương trình con là hàm (Function) và thủ tục (Sub)

I./ Hàm (Function)
Hàm gồm một tập các dòng lệnh dùng để thực hiện một tác vụ cụ thể. Hàm luôn luôn trả về
một giá trị thông qua tên hàm.
Visual Basic cung cấp nhiều hàm có sẵn cho phép phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng,
dễ dàng. Ví dụ:
Hàm

Ý nghĩa

Ví dụ

Sqr(x)

Căn bậc 2

Sqr(4) trả về 2

Round(x[,n])

Làm tròn đến n chữ số phần
thập phân

Round(34.673,2) trả về 34.67

Asc(c)

Mã Ascii của ký tự c

Asc(‘a’) trả về 97, asc(‘A’) trả về 65

Chr(n)

Ký tự có mã n

Chr(65) trả về ký tự A

Val(s)

Đổi chuỗi thành số

Val(“1234”) trả về số 1234

Str(n)

Đổi số thành chuỗi

Str(12.45) trả về chuỗi ” 12.45”

Ucase(s)

Đổi chuỗi thành chữ in

Ucase(“aBCd”) trả về chuỗi ”ABCD”

Lcase(s)

Đổi chuỗi thành chữ thường

Ucase(“aBCd”) trả về chuỗi ”abcd”

Có thể tự tạo cho mình các hàm để thực hiện công việc nhất định và có thể dùng lại về sau.

1) Định nghĩa hàm
[Private/Public] Function <Tên hàm>([<Danh sách tham số>]) [As <Kiểu của hàm>]
[<Khai báo>]
<Lệnh>
<Tên hàm = giá trị>
End Function
Định nghĩa hàm gồm 3 phần chính: Tiêu đề, thân hàm, kết thúc.

a) Tiêu đề
Tiêu đề là dòng đầu tiên trong định nghĩa hàm, trong đó:
Public, Private qui định tầm vực của hàm. Hàm được định nghĩa với từ khoá Private chỉ được
sử dụng trong form chứa nó, hàm được định nghĩa với từ khoá Public có thể sử dụng trong các f...
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ DEBUG CHƯƠNG TRÌNH
A./ Chuẩn đầu ra
Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
Về kiến thức
Trình bày được các hàm Visual Basic cung cấp sẵn. Áp dụng trong các yêu cầu cụ thể.
Phân biệt sự khác biệt giữa thủ tục xử lý sự kiện, thủ tục do người dùng định nghĩa.
Trình bày được các định nghĩa thủ tục (Sub), hàm (Function).
Trình bày được các khái niệm:
Tham số hình thức: Tham trị, tham biến.
Tham số thực.
Truyền tham số.
Biến toàn cục, biến cục bộ, tầm tác động của biến.
Chạy tay từng lệnh một chương trình VB đơn giản có sử dụng chương trình con và cho biết giá
trị các biến sau mỗi câu lệnh.
Về kỹ năng
Xây dựng thành thạo các loại chương trình con trong Visual Basic.
Hình thành kỹ năng gỡ rối chương trình.
B./ Chuẩn bị
SV phải làm các bài tập đã làm giờ lý thuyết và các bài tập phần thực hành.
C/. Phương tiện
Phòng máy có cài chương trình Microsoft Visual Basic 6.0
D./ Lý thuyết
Trong VB, đơn vị chức năng nhỏ nhất mà người lập trình có thể xây dựng và dùng (gọi) lại
nhiều lần trong chương trình là chương trình con.
Có 2 loại chương trình con là hàm (Function) và thủ tục (Sub)
I./ Hàm (Function)
Hàm gồm một tập các dòng lệnh dùng để thực hiện một tác vụ cụ thể. Hàm luôn luôn trả về
một giá trị thông qua tên hàm.
Visual Basic cung cấp nhiều hàm có sẵn cho phép phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng,
dễ dàng. Ví dụ:
Hàm Ý nghĩa Ví dụ
VIsual Basic Tài liệu thực hành chương trình con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VIsual Basic Tài liệu thực hành chương trình con - Người đăng: Bùi Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
VIsual Basic Tài liệu thực hành chương trình con 9 10 687