Ktl-icon-tai-lieu

Website quản lý đặt tiệc cưới

Được đăng lên bởi Hoa Mẫu Đơn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Website Quản Lý Đặt Tiệc Cưới

TRANG CHỦ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

ĐẶT TIỆC CƯỚI

NHÂN VIÊN
QUẢN LÝ

NHÂN VIÊN
KẾ TOÁN

Tiếp nhận thông
tin đặt tiệc

Lập phiếu
thu(Luu)

Kiểm tra ngày đặt
tiệc

In phiếu
thu(KH)

Kiểm tra
hàng tồn

Lập danh sách
món ăn.

Lập phiếu chi

Gửi Đơn đặt
hàng

In ds mon an
(nv bep)
Hẹn ngày ký họp
đồng
Hủy tiệc

Lập HD

Huy HD

(Luu)In
phiếu chi
Lập báo cáo
doanh
thu(Nhập,tạo
mới,In,sửa,xóa
In báo cáo
doanh thu
Gửi báo cáo
doanh thu
Nhan HD
mua hang.

THỦ KHO

NHÂN VIÊN
BẾP

Nhận giấy
yêu cầu
mua
hàng(nv

Nhận ds
mon
an(nvql)

Nhận hóa
đơn mua
hàng
Gửi hóa đơn
mua hàng(nvkt)
Lập phiếu nhập
hàng(ncc)
Lập phiếu xuất
hàng(nvbep)

Gửi món
ăn(KH)

Gửi giấy
yêu cầu
mua
hàng(tk)

KHUYẾN MÃI

KHÁCH
HÀNG

Chọn món
ăn,thực đơn

Chọn Sảnh cưới
và thời gian
Chọn dịch vụ

Nhập thông tin
đặt tiệc
Đặt cọc lần
1(Giữ chỗ)
Đặt cọc lần
2(Ký họp đồng)
Kiểm tra danh
sách món ăn
Nhận phiếu
thanh toán

LIÊN HỆ

KHÁCH
HÀNG

TRANG CHỦ
QUẢN LÝ TKHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG

Chọn món ăn,thực đơn
Chọn sảnh và thời gian
Chọn dịch vụ
Nhập thong tin đặt tiệcThông tin đặt tiệc
Đặt cọc lân 1 giữ chỗ
Đặt cọc lần 2 Ký họp đồngHọp đồng
Kiểm tra danh sách món ăn
Nhận phiếu thanh toán từ Nhân viên kế toán
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ:
Tiếp nhận thong tin đặt tiệc
Kiem tra ngay dat tiec Neu trungyeu

cau thay doi thoi
gian va dia diem
Neu KH thay doi duoctrong

vong 24h  Lan 1:den
dat tien coc giu cho.
Den dat coc Lan 2 như đã hẹn:Ky hop dong va
dat coc 40% gia tri hop dong da dc lap.
Neu KH khong den dat coc lan 2
Huy dat tiecin
 giay bao huyNha

Hang
khong hoan tra so tien dat coc giu cho.
Neu khong thay doi duocHuy

dat tiec.
Lập danh sách món andanh sách món ăngui

den nhan
vien bep

Cac dịch vụdanh sách dịch vụ
Lập họp đồnghọp đồng
Gửi phiếu xuất khophiếu

xuất kho
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Các thực đơnthực đơn
Hẹn ngày ký họp đồng (lần 2
Hủy tiệcgiấy báo hủy
Lập phiếu thu(đặt cọc giữ chỗ lần 1)phiếu

thu
In phiếu thu(đặt cọc giữ chổ lần 2)
Lập phiếu chi
In phiếu chi gửi đến Thủ Kho
Lập báo cáo doanh thu
In báo cáo doanh thu
Gửi báo cáo doanh thu đến Ban giám đốc
THỦ KHO
Nhận giấy yêu cầu mua hàng từ Bộ phận Bếp
Kiểm tra hàng tồn
Gửi giấy yêu cầu mua hàng đến Nhà cung cấp
Nhận Hóa đơn mua hàng từ Nha cung cấp
Gửi hóa đơn mua hàng đến Nhân viên kế toán
Lập phiếu nhập hàng
Lập phiếu xuất hàng gửi đến Nhân viên bếp
ss
NHÂN VIÊN BẾP
Nhận Thực đơn từ Nhân viên quản lý
Danh sách món ăn gửi đến Khách Hàng
QUẢN LÝ BÁO CÁO

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Lập báo cáo doanh thu
In...
Website Quản Lý Đặt Tiệc Cưới
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TRANG CHỦ
ĐẶT TIỆC CƯỚI
LIÊN HỆ
KHUYẾN MÃI
KHÁCH
HÀNG
KHÁCH
HÀNG
NHÂN VIÊN
BẾP
THỦ KHO
NHÂN VIÊN
KẾ TOÁN
NHÂN VIÊN
QUẢN LÝ
Nhận giấy
yêu cầu
mua
hàng(nv
Nhận ds
mon
an(nvql)
Lập phiếu
thu(Luu)
Tiếp nhận thông
tin đặt tiệc
Chọn món
ăn,thực đơn
In phiếu
thu(KH)
Gửi món
ăn(KH)
Kiểm tra
hàng tồn
Kiểm tra ngày đặt
tiệc
Chọn Sảnh cưới
và thời gian
Lập danh sách
món ăn.
Gửi Đơn đặt
hàng
Lập phiếu chi
Gửi giấy
yêu cầu
mua
hàng(tk)
Chọn dịch vụ
(Luu)In
phiếu chi
Nhận hóa
đơn mua
hàng
In ds mon an
(nv bep)
Nhập thông tin
đặt tiệc
Lập báo cáo
doanh
thu(Nhập,tạo
mới,In,sửa,xóa
Gửi hóa đơn
mua hàng(nvkt)
Hẹn ngày ký họp
đồng
Đặt cọc lần
1(Giữ chỗ)
Hủy tiệc
Lập phiếu nhập
hàng(ncc)
In báo cáo
doanh thu
Đặt cọc lần
2(Ký họp đồng)
Lập HD
Lập phiếu xuất
hàng(nvbep)
Gửi báo cáo
doanh thu
Kiểm tra danh
sách món ăn
Nhan HD
mua hang.
Huy HD
Nhận phiếu
thanh toán
Website quản lý đặt tiệc cưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Website quản lý đặt tiệc cưới - Người đăng: Hoa Mẫu Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Website quản lý đặt tiệc cưới 9 10 972