Ktl-icon-tai-lieu

Windows Presentation Foundation (WPF)

Được đăng lên bởi anhchangmecongnghe
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
ÑHQG TP.HCM

IT008.F22
Laäp trình tröïc quan

TÌM HIEÅU CHUYEÂN SAÂU WPF
(Windows Presentation Foundation)

GVHD: Lê Thanh Trọng
Sinh viên:
11520156
11520324
11520432

Dương Hồ Minh Huy
Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Khánh Trình

1

TÌM HIỂU CHUYÊN SÂU WPF

Mục lục
I. GIỚI THIỆU WPF ............................................................................................. 2
I.1 WPF LÀ GÌ ? ................................................................................................................................... 2
I.2 NỀN TẢNG THỐNG NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG GIAO DIỆN .................................................................... 2
I.3. CỘNG TÁC HIỆU QUẢ .................................................................................................................... 3
I.4. CÔNG NGHỆ WEB CHO ỨNG DỤNG DESKTOP .............................................................................. 4
I.5. CÔNG NGHỆ DESKTOP CHO WEB .................................................................................................. 4
I.6 HỖ TRỢ HIỂN THỊ, IN ẤN ................................................................................................................ 5
I.7. GIẢM THIỂU SỐ DÒNG LỆNH ......................................................................................................... 6
I.8 TÁCH BIỆT PHẦN HIỂN THỊ VỚI PHẦN LOGIC ................................................................................. 8
I.9 TIẾT KIỆM CHI PHÍ TRIỂN KHAI ....................................................................................................... 8

II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA WPF .................................................. 10
II.1. TỔNG QUAN ............................................................................................................................... 10
II.2 USER INTERFACE SERVICES ......................................................................................................... 11
II.2.1 Controls .............................................................................................................................. 11
II.2.2 Style và Template ............................................................................................................. 23
II.2.3 Layout ................................................................................................................................. 24
II.2.4 Databinding..........................................................
IT008.F22
Laäp trình tröïc quan
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
ÑHQG TP.HCM
TÌM HIEÅU CHUYEÂN SAÂU WPF
(Windows Presentation Foundation)
GVHD: Lê Thanh Trọng
Sinh viên:
11520156 Dương Hồ Minh Huy
11520324 Nguyễn Văn Quyền
11520432 Nguyễn Khánh Trình
Windows Presentation Foundation (WPF) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows Presentation Foundation (WPF) - Người đăng: anhchangmecongnghe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Windows Presentation Foundation (WPF) 9 10 918