Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng bán laptop trực tuyến

Được đăng lên bởi Keo Sovann
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bà i 2. Xâ y dựng ứng dụ ng login và đă ng
kı́ thà nh viê n theo mô hı̀nh hướng đoi
tượng và mvc
Nghiêm Đình Mừng
Contents
Cài đặt project ......................................................................................................................................... 2
Config.php ............................................................................................................................................... 2
Tạo cơ sở dữ liệu:.................................................................................................................................... 3
Connect.php ............................................................................................................................................ 3
Views/user/signup.phtml........................................................................................................................ 4
User/signup.php ..................................................................................................................................... 5
Models/user/model_user.php ................................................................................................................ 6
Update lại file User/signup.php .............................................................................................................. 7
Views/user/login.phtml .......................................................................................................................... 7
Update user/login.php ............................................................................................................................ 8
Bảo mật thông tin ................................................................................................................................... 9
Quản lý phiên đăng nhập của người dùng ............................................................................................ 10
Trangchu/Index.php.............................................................................................................................. 10
Views/index/index.phtml...................................................................................................................... 11
Redirect link .......................................................................................................................................... 11
Chuyển từ trang index.php sang trang /trangchu/index.php ........................................................... 12
Nếu n...
Bài 2. Xây ̣ ng ứ ng dụ ng login và đăng
kı́ thành viên theo mô ̀nh hướ ng đo i
tượ ng và mvc
Nghiêm Đình Mừng
Contents
Cài đặt project ......................................................................................................................................... 2
Config.php ............................................................................................................................................... 2
Tạo cơ sở dữ liệu: .................................................................................................................................... 3
Connect.php ............................................................................................................................................ 3
Views/user/signup.phtml........................................................................................................................ 4
User/signup.php ..................................................................................................................................... 5
Models/user/model_user.php ................................................................................................................ 6
Update lại file User/signup.php .............................................................................................................. 7
Views/user/login.phtml .......................................................................................................................... 7
Update user/login.php ............................................................................................................................ 8
Bảo mật thông tin ................................................................................................................................... 9
Quản lý phiên đăng nhập của người dùng ............................................................................................ 10
Trangchu/Index.php .............................................................................................................................. 10
Views/index/index.phtml...................................................................................................................... 11
Redirect link .......................................................................................................................................... 11
Chuyển từ trang index.php sang trang /trangchu/index.php ........................................................... 12
Nếu người dùng chưa đăng nhập thì khi vào trang chủ sẽ chuyển sang trang đăng nhâp: ............. 12
Khi đăng nhập đúng thì chuyển sang trang ch................................................................................ 12
Khi đăng kí xong chuyển sang trang đăng nhập ............................................................................... 12
Vấn đề xử lý dữ liệu gửi đến từ người dùng: ........................................................................................ 13
Xây dựng bán laptop trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng bán laptop trực tuyến - Người đăng: Keo Sovann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Xây dựng bán laptop trực tuyến 9 10 735