Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng hệ thống Mail Exchange Server 2010 Trên nền HyperV

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2350 lần   |   Lượt tải: 5 lần
INTERNET VÀ DỊCH VỤ

LỜI MỞ ĐẦU
Trong môi trường doanh nghiệp có thể có nhiều Server như Domain Controller,
Mail Server Exchange, File Server, Web Server .. Các công ty lớn có thể lên đến hàng
chục Server và một số Server chạy nhiều Chức năng AD, DNS, DHCP..
Trong tổ chức Exchange có nhiều chức năng Server như Hub Transport, Client
Access, Mailbox Server .. được cài đặt trên các Server vật lý riêng biệt.
Nhưng việc quản lý riêng biệt các Server này có thể làm đau đầu và khi chúng
ta gặp sự cố thì quá trình phục hồi đòi hỏi thời gian, làm gián đoán hoạt động của nhân
viên và gây tốn kém cho công ty.
Giải pháp để tiết kiệm chi phí là hợp nhất các vai trò lên Server vật lý. Nhưng
vấn đề khác phát sinh khi tích hợp nhiều vai trò lên một Server. Đó là sự không chắc
chắn khi các yêu cầu sử dụng cao điểm tăng lên, có thể gây ra tắc nghẽn. Bề mặt tấn
công của Server do phải mở quá nhiều Port cho tất các dịch vụ để lắng nghe các yêu
cầu từ Client. Vấn đề cập nhật các bản vá lỗi cho một dịch vụ chở nên phức tạp. Nếu
sự cập nhật gây ra vấn đề phụ thì có thể một số dịch mạng thiết yếu khác ngừng hoạt
động.
Tuy nhiên, sự ảo hoá với công nghệ Hyper-V có thể giúp bạn hợp nhất nhiều
vai trò Server dưới dạng các máy ảo chạy trên một máy vật lý.
Và trong đề tài này nhóm sẽ xây dựng hệ thống Exchange Server 2010 trên nền
Hyper-V và ở đây chỉ chú trọng vào việc tạo ra một hệ thống Exchange Mail với độ
sẵn sàng cao chứ không chú tâm vào việc quản trị.

i

INTERNET VÀ DỊCH VỤ

MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT vi
1.1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ ẢO HÓA

2

1.1.1. Tổng quan về công nghệ ảo hóa

2

1.1.2. Lịch sử ra đời 4
1.1.3. Các thành phần của một hệ thống ảo hóa

4

1.1.3.1. Tài nguyên vật lý (host machine / host hadware) 5
1.1.3.2. Các phần mềm ảo hóa

5

1.1.3.3. Máy ảo ( virtual machine)

5

1.1.3.4. Hệ điều hành khách (Guest operating system)
1.1.4. Các loại ảo hóa

6

6

1.1.4.1. VMM-Hypervisor

6

1.1.4.2. Virtual Machine Monitor (VMM) 7
1.1.4.3. Hybrid 8
1.1.4.4. Monolithic Hypervisor

9

1.1.4.5. Microkernelized Hypervisor 10
1.1.5. Các lợi ích của ảo hóa.

10

1.1.6. ảo hóa với Hyper-V 12
1.1.6.1. khái niệm Hyper-V

12

1.1.6.2. Kiến trúc Hyper-V

14

1.1.6.3. Các loại mạng ảo trong Hyper-V

16

1.2. GIỚI THIỆU EXCHANGE 2010 19
1.2.1. Khái niệm về thư điện tử

19

1.2.2. Các thành phần trong hệ thống Mail

19

1.2.3. Giới thiệu Exchange 2010 21
ii

INTERNET VÀ DỊCH VỤ

1.2.4. Lợi ích khi sử dụng một hệ thống Mail Exchange 2010

22

1.2.5. Các điểm nổi bật của Exchange 2010...
INTERNET VÀ DỊCH VỤ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong môi trường doanh nghiệp có thể có nhiều Server như Domain Controller,
Mail Server Exchange, File Server, Web Server .. Các công ty lớn có thể lên đến hàng
chục Server và một số Server chạy nhiều Chức năng AD, DNS, DHCP..
Trong tổ chức Exchange có nhiều chức năng Server như Hub Transport, Client
Access, Mailbox Server .. được cài đặt trên các Server vật lý riêng biệt.
Nhưng việc quản lý riêng biệt các Server này có thể làm đau đầu và khi chúng
ta gặp sự cố thì quá trình phục hồi đòi hỏi thời gian, làm gián đoán hoạt động của nhân
viên và gây tốn kém cho công ty.
Giải pháp để tiết kiệm chi phí là hợp nhất các vai trò lên Server vật lý. Nhưng
vấn đề khác phát sinh khi tích hợp nhiều vai trò lên một Server. Đó là sự không chắc
chắn khi các yêu cầu sử dụng cao điểm tăng lên, có thể gây ra tắc nghẽn. Bề mặt tấn
công của Server do phải mở quá nhiều Port cho tất các dịch vụ để lắng nghe các yêu
cầu từ Client. Vấn đề cập nhật các bản vá lỗi cho một dịch vụ chở nên phức tạp. Nếu
sự cập nhật gây ra vấn đề phụ thì có thể một số dịch mạng thiết yếu khác ngừng hoạt
động.
Tuy nhiên, sự ảo hoá với công nghệ Hyper-V có thể giúp bạn hợp nhất nhiều
vai trò Server dưới dạng các máy ảo chạy trên một máy vật lý.
Và trong đề tài này nhóm sẽ xây dựng hệ thống Exchange Server 2010 trên nền
Hyper-V và ở đây chỉ chú trọng vào việc tạo ra một hệ thống Exchange Mail với độ
sẵn sàng cao chứ không chú tâm vào việc quản trị.
i
xây dựng hệ thống Mail Exchange Server 2010 Trên nền HyperV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng hệ thống Mail Exchange Server 2010 Trên nền HyperV - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
xây dựng hệ thống Mail Exchange Server 2010 Trên nền HyperV 9 10 824