Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG
CHỨNG THƯ SỐ

Hà Nội, 1-2008

1

Mục lục
Mục lục......................................................................................................................... 2
1.

Mở đầu.................................................................................................................. 4

1.1

Tên đề tài.........................................................................................................................4

1.2

Mục tiêu, nội dung và kết quả đề tài...............................................................................4

2.

Hạ tầng mã hóa công khai...................................................................................4

2.1

Chữ ký số (digital signature)...........................................................................................5

2.2

Chứng thư số...................................................................................................................7

3.
3.1

Khảo sát tình hình sử dụng chứng thư số..........................................................9
Các kiến trúc PKI sử dụng trên thế giới..........................................................................9

3.1.1

Mô hình Root CA/Hierarchy......................................................................................9

3.1.2

Mô hình Bridge CA..................................................................................................10

3.2

Hiện trạng triển khai chứng thực điện tử tại một số nước............................................12

3.3

Tình hình sử dụng chứng thư số tại Việt Nam..............................................................13

4.
4.1

Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn................................................................................22
ITU-T............................................................................................................................22

4.1.1

Khuôn dạng chứng thư số.........................................................................................22

4.1.2

Khuôn dạng chứng thư thuộc tính.............................................................................22

4.1.3

Thư mục....................................................................................................................23

4.2

IETF..............................................................................................................................23

4.2.1

Khuôn dạn...
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN
THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG
CHỨNG THƯ SỐ
Hà Nội, 1-2008
1
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KHUÔN DẠNG CHỨNG THƯ SỐ 9 10 236