Ktl-icon-tai-lieu

Xu ly du lieu trung gian

Được đăng lên bởi 321letgo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TẠM

I.

1.

Bảng tạm

−

Được tạo và lưu trữ trong temdb

−

Tên bảng bắt đầu bằng ký tự #, hoặc ##

−

Có 2 loại bảng tạm:
•

Bảng tạm nội bộ (Local Template Table)

•

Bảng tạm toàn cục (global Temp Table)

−

Không được sử dụng trong User define Function

2.

Cách tạo bảng tạm

Tạo bảng tạm không định nghĩa rõ cấu trúc bảng: SELECT INTO
Tạo bảng tạm có định nghĩa rõ cấu trúc bảng: CREATE TABLE
-SELECT INTO
SELECT * INTO #tmptest
FROM Product
-create table
CREATE TABLE #tmptest
(
Id int,
Name

nvarchar(255)

)
Insert #temptest
Select id, name from product
Where id<100
II.

BIẾN BẢNG (Table Variable)

Như một biến cho phép lưu trữ cấu trúc bảng
Được tạo và lưu trữ trong temdb
Không cho phép tạo index

Được phép hoạt động trong User define Function
Khai báo biến bảng
DECLARE @tempTable TABLE
(
ID INT PRIMARY KEY,
NAME NVARCHAR(255),
DESCRIPTION NVARCHAR(MAX)
)
III.

BIỂU THỨC BẢNG CTE

Là một cách tạo ra một bộ dữ liệu trung gian từ các phép truy vấn, và được sử
dụng lại trong phép truy vấn ngay sau đó.
Có khả năng tự tham chiếu sử dụng trong đệ quy
Không hổ trợ tăng tốc độ truy vấn
Được phép hoạt động bên trong hàm
Cách tạo CTE
;with tmpCTETable
AS
(
--vung lua chon du lieu
--select
)
--ngay sau mệnh đề CTE sử dụng ngay
--không có biểu thức nào khác vào giữa

...
I. BẢNG TẠM
1. Bảng tạm
Được tạo và lưu trữ trong temdb
Tên bảng bắt đầu bằng ký tự #, hoặc ##
Có 2 loại bảng tạm:
Bảng tạm nội bộ (Local Template Table)
Bảng tạm toàn cục (global Temp Table)
Không được sử dụng trong User define Function
2. Cách tạo bảng tạm
Tạo bảng tạm không định nghĩa rõ cấu trúc bảng: SELECT INTO
Tạo bảng tạm có định nghĩa rõ cấu trúc bảng: CREATE TABLE
-SELECT INTO
SELECT * INTO #tmptest
FROM Product
-create table
CREATE TABLE #tmptest
(
Id int,
Name nvarchar(255)
)
Insert #temptest
Select id, name from product
Where id<100
II. BIẾN BẢNG (Table Variable)
Như một biến cho phép lưu trữ cấu trúc bảng
Được tạo và lưu trữ trong temdb
Không cho phép tạo index
Xu ly du lieu trung gian - Trang 2
Xu ly du lieu trung gian - Người đăng: 321letgo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xu ly du lieu trung gian 9 10 943