Ktl-icon-tai-lieu

72 phép tâm thuật của Quỷ Cốc

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUỶ CỐC ĐẤU PHÁP TÂM THUẬT
Gồm có 72 phép :
Trong tĩnh có động ,trong động có tĩnh . “Biến sinh ra sự ; Sự
sinh mưu trong khi đối phó với sự kiện thì phải có mưu kế ; Mưu
sinh kế ; Kế sinh nghị ( bàn luận ) ; Nghị sinh thuyết ; Thuyết sinh
tiến ; Tiến sinh thoái ; Thoái sinh chế (chế ngự sự việc).
Quỷ cốc tử cho rằng : Trên đời vốn không có việc gì khó ,mọi việc
toàn là do con người đặt ra ,bố trí mà thôi .Chỉ cần không ngừng
nghiên cứu thực tiễn ,thì có thể đạt được mục đích của mình .
-Phép thứ 1 Dương mưu –Âm mưu
“Mưu kế trí lược ,mỗi cái đều có hình dạng của nó : hoặc vuông
hoặc tròn ,hoặc âm hoặc dương”.
Mưu kế có âm mưu và dương mưu,trong bất kỳ tình huống nào
,người ta đều không được coi thường đối phương .Bởi vì sự việc
,có những việc giả dối mà đối phương cố ý tạo ra .Tình báo cũng
có tình báo giả .Cho nên thánh nhân phải làm cho đối phương
không thể dò biết thực hư ,Như nhà buôn phải dấu kín kế
hoạch như không có chuyện gì .
Âm mưu ở đây không phải là thứ thủ đọan của bọn tiểu nhân ,
Mưu chước của Thánh nhân ( người quân tử là dương mưu ) .
Mưu việc ở âm ( thời âm ) mà thành sự ở dương .Mục đích là làm
cho dân giàu nước mạnh.
Thời âm và thời dương : Trong Năm có tháng thuộc Dương , và
có tháng thuộc Âm , trong tháng có ngày thuộc âm và ngày thuộc
dương ( Lục Thập Hoa Giáp ) trong ngày c ó giờ thuộc dương và
giờ thuộc âm .
Cho nên Quỷ cốc tử lại nói : Thánh nhân mưu ở âm nên gọi là
Thần ,thành ở dương nên gọị là Minh ,chủ sự thành tức là tích
đức vậy.

-Phép thứ 2 :Xoay chuyển Càn khôn
Giữ vững ý chí ,tinh thần thì sẽ có uy lực. Có uy lực ắt bên
trong mạnh ,bên trong mạnh thì không ai địch nổi”.
Quỷ cốc tử cho rằng :khi tình thế bất lợi cho ta ,ta phải dùng trăm
phương ngàn kế để hàm dưỡng sức mạng tinh thần ,và chỉ khi nào
sức mạnh tinh thần của ta hùng hậu thì mới có thể Xoay chuyển
càn Khôn.
-Phép thứ 3 :Đánh bại lần lượt:
“Phân tán được uy thế của đối phương thì ta mạnh như thần”.
Muốn phân tán uy lực của đối phương thì ta phải phục sẵn ,chờ cơ
hội xuất hiện mà lần lượt đánh bại đối phuơng.
-Phép thứ 4 :Ứng biến thần tình :
“Tiến thoái xoay trở ,xuất quỷ nhập thần khiến người không biết
đâu mà lần”.
Khi tác chiến ta phải tùy cơ ứng biến không hề cố định ,xoay
chuyển tùy ý muốn ,khiến cho đối phương chẳng biết thực hư.
-Phép thứ 5 :Giành hết thiên cơ ( phép chọn lựa năm tháng ngày
giờ )
“Thánh nhân ở giữa trời đất :lập thân ,tạo nghiệp,lên tiếng ,tuyên
truyền đều phải quan sát tượng trời để chớp đúng thời cơ”
Một người cao minh ,trước sự biến ...
QUỶ CỐC ĐẤU PHÁP TÂM THUẬT
Gồm có 72 phép :
Trong tĩnh có động ,trong động có tĩnh . “Biến sinh ra sự ; Sự
sinh mưu trong khi đối phó với sự kiện thì phải có mưu kế ; Mưu
sinh kế ; Kế sinh nghị ( bàn luận ) ; Nghị sinh thuyết ; Thuyết sinh
tiến ; Tiến sinh thoái ; Thoái sinh chế (chế ngự sự việc).
Quỷ cốc tử cho rằng : Tn đời vốn không có việc gì khó ,mọi việc
toàn là do con người đặt ra ,bố trí mà thôi .Chỉ cần không ngừng
nghiên cứu thực tiễn ,thì có thể đạt được mục đích của mình .
-Phép thứ 1 Dương mưu –Âm mưu
“Mưu kế trí lược ,mỗi cái đều có hình dạng của nó : hoặc vuông
hoặc tròn ,hoặc âm hoặc dương”.
Mưu kế có âm mưu và dương mưu,trong bất kỳ tình hung nào
,người ta đều không được coi thường đối phương .Bởi vì sự việc
,có những việc giả dối mà đối phương cố ý tạo ra .Tình báo cũng
có tình báo giả .Cho nên thánh nhân phải làm cho đối phương
không thể dò biết thực hư ,Như nhà buôn phải dấu kín kế
hoạch như không có chuyện gì .
Âm mưu ở đây không phải là thứ thủ đọan của bọn tiểu nhân ,
Mưu chước của Thánh nhân ( người quân tử là dương mưu ) .
Mưu việc ở âm ( thời âm ) mà thành sự ở dương .Mục đích là làm
cho dân giàu nước mạnh.
Thời âm và thời dương : Trong Năm có tháng thuộc Dương , và
có tháng thuộc Âm , trong tháng có ngày thuộc âm và ngày thuộc
dương ( Lục Thập Hoa Giáp ) trong ngày c ó giờ thuộc dương và
giờ thuộc âm .
Cho nên Quỷ cốc tử lại nói : Thánh nhân mưu ở âm nên gọi là
Thần ,thành ở dương nên gọị là Minh ,chủ sự thành tức là tích
đức vậy.
72 phép tâm thuật của Quỷ Cốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
72 phép tâm thuật của Quỷ Cốc - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
72 phép tâm thuật của Quỷ Cốc 9 10 698