Ktl-icon-tai-lieu

Âm thù kiếm lục - Chương 31

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
944
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 31
K
K
y
y
ø
ø
N
N
g
g
o
o
ä
ä
C
C
h
h
ô
ô
ø
ø
K
K
y
y
ø
ø
N
N
h
h
a
a
â
â
n
n
N
Ngöôøi ñoù chính laø Vaïn laõo phu nhaân.
Ñang nhai mai, naèm trôû laïi trong coã quan taøi, baø
gaät guø, nheách nuï cöôøi ñaéc yù:
- Coøn sôùm chaùn, voäi ra beân ngoaøi? Khi naøo cuïc
tröôøng khai dieãn thì seõ ra maø nhìn. Baây giôø naèm
nghæ löng cho khoûe, toäi gì phaûi ngoài nhö bao nhieâu ngöôøi beân döôùi ñoù?
Boãng baø giaät mình nhaän thaáy moät caønh caây nhoû, do ai ñoù thoïc qua
khe hôû naép quan taøi.
Moät caønh caây nhoû nhö theá duø kheàu ñoäng moät chieác goái boâng, caønh
yeáu caàn chöù goái chaúng nhuùc nhích, vaäy maø caønh caây ñoù nhö coù moät
maõnh löïc voâ hình, nhích ñoäng noåi naép quan taøi.
Naép quan taøi töø töø dôû leân, leân maõi...
Vaïn laõo phu nhaân xanh maët coá níu naép quan taøi, keùo trì xuoáng.
Voâ ích. Baø vaän duïng toaøn coâng phu noäi löïc cuõng chaúng trì naép quan
taøi xuoáng noåi, noù cöù töø töø naâng leân, khoâng baät maïnh, duø Vaïn laõo phu
nhaân ñang níu noù xuoáng.
Noù môû leân theo ñuùng moät nhòp ñoä, chæ trong maáy phuùt giaây, noù phaûi
leân ñöôïc bao nhieâu phaân, ñeàu ñeàu ...
Vaïn laõo phu nhaân sôï quaù vöøa trì naép aùo quan vöøa daùn maét nhìn qua
khe hôû, thaáy moät chieác aùo maøu xanh.
Âm thù kiếm lục - Chương 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Âm thù kiếm lục - Chương 31 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Âm thù kiếm lục - Chương 31 9 10 826