Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 14

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 14

Ñöôøng Ranh Soáng Cheát

Thoå Long Töû döøng tay laïi, mieäng ñieåm nuï cöôøi
quaùi aùc, roài tieáp tuïc duøng cöông tieân ñaùnh xuoáng,
nhöng laàn naøy laõo laïi ñaùnh vaøo mình Phöông Böûu
Nhi, bôûi haén naèm beân treân Thieát OÂn Haàu, haén
höùng troïn ngoïn roi baèng saét cöùng.
Haén caén raêng, khoâng caàn neù traùnh.
Trong khi Thoå Long Töû ñaùnh xuoáng, coù tieáng theùt kinh hoaøng vang leân,
roài tieáp theo ñoù, coù nhieàu tieáng heùt phaãn noä, tieáng theùt chöa im laëng,
nhieàu boùng ngöôøi lao vuùt tôùi, trong soá coù hai boùng ngöôøi nhaøo leân mình
Phöông Böûu Nhi, nhö ñeå che chôû cho haén.
Coong!
Ngoïn cöông tieân trong tay Thoå Long Töû, bò ngoïn roi cuûa Chieán
Thöôøng Thaéng chaän laïi.
Hai ngoïn roi chaïm nhau, löûa baén tung toùe.
Löûa loùe leân, löûa chöa taét, Lyù Anh Hoàng vaø Thoå Long Töû ñaõ trao ñoåi
moät chöôûng.
Cuoäc chieán aùc lieät chaúng nhöõng do chieâu thöùc taøn ñoäc, maø thuû phaùp
cuûa nhöõng ngöôøi tham gia heát söùc nhanh nheïn, duïng yù maø töôûng cuõng
chaúng nhanh baèng.
Thì ra, Chieán Thöôøng Thaéng vaø Lyù Anh Hoàng thaáy Phöông Böûu
Nhi saép söûa bò Thoå Long Töû haï saùt, bôûi neáu ngoïn roi ñoù giaùng xuoáng
Ñaû töï: Nhaâm Thieân

440

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

truùng haén, thì thaân xaùc cuûa haén caàm nhö tan vuïn thaønh caùm, caû hai baát
chaáp nguy hieåm nhaøo tôùi can thieäp lieàn.
Laï luøng nhaát laø Vaïn laõo phu nhaân vaø Moäc Lang Quaân laïi khoâng
ngaên trôû hoï.
Coù leû caû hai tröôùc caûnh nguy cuûa Phöông Böûu Nhi, xuùc ñoäng moái töø
taâm, neân maëc nhieân cho Chieán Thöôøng Thaéng vaø Lyù Anh Hoàng rôøi cuoäc
chieán, ra tay cöùu haén.
Hai boùng ngöôøi nhaøo leân mình Phöông Böûu Nhi, chính laø hai thieáu
nöõ, coøn moät thieáu nöõ khaùc, oâm tieåu coâng chuùa nhö beá moät ñöùa beù cuõng
ra tôùi nôi. Taát caû boán naøng ñeàu khoùc theùt leân.
Moät thieáu nöõ che beân treân Phöông Böûu Nhi vöøa khoùc vöøa reân ró:
- Caùc ngöôøi coù theå gieát cheát baát cöù ai döôùi gaàm trôøi naày, nhöng
tuyeät ñoái khoâng gieát ñöôïc haén! Caùc ngöôøi khoâng theå ñoäng ñeán loâng chaân
cuûa haén ñöôïc.
Chieán Thöôøng Thaéng vaø Lyù Anh Hoàng luaân phieân nhau xuaát chieâu
taán coâng Thoå Long Töû, coát laøm cho laõo phaûi vöôùng baän töï veä khoâng coøn
raûnh tay saùt haïi Phöông Böûu Nhi.
Nhöng voán tính noùng naûy, khi naøo Thoå Long Töû laïi chòu keït trong
s...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Nhaâm Thieân Trình baøy: ÑHT
440
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 14
Ñ
Ñ
ö
ö
ô
ô
ø
ø
n
n
g
g
R
R
a
a
n
n
h
h
S
S
o
o
á
á
n
n
g
g
C
C
h
h
e
e
á
á
t
t
T
Thoå Long Töû döøng tay laïi, mieäng ñieåm nuï cöôøi
quaùi aùc, roài tieáp tuïc duøng cöông tieân ñaùnh xuoáng,
nhöng laàn naøy laõo laïi ñaùnh vaøo mình Phöông Böûu
Nhi, bôûi haén naèm beân treân Thieát OÂn Haàu, haén
höùng troïn ngoïn roi baèng saét cöùng.
Haén caén raêng, khoâng caàn neù traùnh.
Trong khi Thoå Long Töû ñaùnh xuoáng, coù tieáng theùt kinh hoaøng vang leân,
roài tieáp theo ñoù, coù nhieàu tieáng heùt phaãn noä, tieáng theùt chöa im laëng,
nhieàu boùng ngöôøi lao vuùt tôùi, trong soá coù hai boùng ngöôøi nhaøo leân mình
Phöông Böûu Nhi, nhö ñeå che chôû cho haén.
Coong!
Ngoïn cöông tieân trong tay Thoå Long Töû, ngoïn roi cuûa Chieán
Thöôøng Thaéng chaän laïi.
Hai ngoïn roi chaïm nhau, löûa baén tung toùe.
Löûa loùe leân, löûa chöa taét, Lyù Anh Hoàng vaø Thoå Long Töû ñaõ trao ñoåi
moät chöôûng.
Cuoäc chieán aùc lieät chaúng nhöõng do chieâu thöùc taøn ñoäc, maø thuû phaùp
cuûa nhöõng ngöôøi tham gia heát söùc nhanh nheïn, duïng maø töôûng cuõng
chaúng nhanh baèng.
Thì ra, Chieán Thöôøng Thaéng vaø Lyù Anh Hoàng thaáy Phöông Böûu
Nhi saép söûa Thoå Long Töû haï saùt, bôûi neáu ngoïn roi ñoù giaùng xuoáng
Ân thù kiếm lục - chương 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 14 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 14 9 10 224