Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 17

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ĐHT Trình baøy: ÑHT
546
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 17
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
H
H
o
o
ä
ä
i
i
H
H
o
o
a
a
ø
ø
n
n
g
g
H
H
a
a
ï
ï
c
c
L
L
a
a
â
â
u
u
L
L danh Sanh caàm cheùn röôïu ñaày, böôùc ñeán caïnh cöûa
soå thuyeàn, vöøa nhaám nhaùp, vöøa nhìn ra gioøng soâng.
Moät luùc sau, y keâu leân:
- AØ! Coù theá chöù. Chaúng leõ trong cuoäc ñaïi hoäi naøy laïi vaéng
Toång tieâu ñaàu Thöôøng Hoaøi Uy cuûa Thieân Uy tieâu cuïc taïi
Hôùn Döông? Chung quy roài y cuõng ñeán!
Y gaät guø, laïi nhaáp moät nguïm röôïu, roài tieáp:
- Kìa, laïi coù caû Phan teá Thaønh, con ngöôøi töøng noåi danh laø Tam Tieãn
Ñònh Hoa sôn Thaàn Tieãn Thuû!... Ha ha! Kim Toå Laâm ñaïi thieáu gia cuõng
chaúng boû qua dòp nhieät naùo naøy! Hoï Kim coù ngoaïi hieäu laø Tröôøng Tuùy
Tieåu Töôùng Quaân, giang hoà goïi y laø Töù Muïc OÂn Haàu!
Phöông böûu Nhi ñoäng tính hieáu kyø, böôùc nhanh ñeán caïnh Lyù danh
Sanh, nhìn ra.
Haén nhaän xeùt nhaân vaät ñaàu tieân, nhaân vaät ñoù laø Thöôøng Hoaøi Uy,
toång tieâu ñaàu Thieân Uy tieâu cuïc taïi Hôùn Döông. Hoï Thöông coù thaân
hình to lôùn, raén chaéc nhö moät pho töôïng ñoàng, haøm raâu quaén ñaõ ngaû
maøu baïc, thaàn tình heát söùc laãm lieät, troâng coøn maïnh khoûe chaúng keùm
haïng traùng nieân.
Haén nghó thaàm:
- Ñeán luùc giaø, haún Ngöu thieát Oa cuõng coù veû töông töï laõo naøy.
Ân thù kiếm lục - Chương 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 17 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 17 9 10 149