Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 19

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ĐHT Trình baøy: ÑHT
606
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 19
P
P
P
h
h
h
i
i
i
e
e
e
â
â
â
u
u
u
L
L
L
a
a
a
õ
õ
õ
n
n
n
g
g
g
V
V
V
a
a
a
ï
ï
ï
n
n
n
D
D
D
a
a
a
ë
ë
ë
m
m
m
D
D
D
a
a
a
ø
ø
ø
i
i
i
B
Baûy ñeä töû loä veû thaát voïng ra maët.
Hoï chaúng coøn bieát nghó sao nöõa, tuy nhieân hoï hieåu laø
Thanh bình kieám khaùch Baïch tam Khoâng chaúng
muoán gaëp maët hoï, ñoù laø caùi chaéc. Hieåu ñöôïc ñieàu ñoù,
hoï caøng thaát voïng hôn.
Coâng Toân Baát Trí caàm caàm haït sen, teùt ñoâi ra, nhuïy sen ñaõ maát, haït
sen troáng loøng.
Leä thaûm traøo ra nhö xoái, y cuùi ñaàu, nöùc nôû:
- Haït sen khoâng nhuïy! Vaõng söï caàm nhö khoâng! Sen khoâng loøng
ngöôøi khoâng vaõng. Ñaùng sôï thay! Ñaùng sôï thay! Quaù khöù caàm nhö
voâ, thì chuùng ta mong gaëp phuï? Ngöôøi ñaõ queân quaù khöù, laø ngöôøi
khoâng coù nhôù coù chuùng ta nöõa roài!
Taát caû cuøng cuùi ñaàu, cuøng suït suøi uaát ngheïn.
Ñoät nhieân Kim baát UÙy keâu leân:
- Chuùng ta khoâng theå cuùi ñaàu tröôùc nghòch caûnh, chuùng ta cöù leân
treân aáy, duø sö phuï coù muoán laùnh maët chuùng ta, cuõng khoâng theå laùnh.
Thaïch Baát Vi laéc ñaàu:
- Caõi lôøi sö phuï, trôøi chaúng dung tha!
Y khoâng thöôøng noùi, neáu noùi leân laø lôøi phaûi coù giaù trò, vaø noùi ñieàu gì
Ân thù kiếm lục - Chương 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 19 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 19 9 10 577