Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 20

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: ĐHT Trình baøy: ÑHT
634
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 20
B
B
B
o
o
o
á
á
á
n
n
n
m
m
m
ö
ö
ö
ô
ô
ô
i
i
i
c
c
c
u
u
u
o
o
o
ä
ä
ä
c
c
c
c
c
c
h
h
h
i
i
i
e
e
e
á
á
á
n
n
n
Tuy moïi ngöôøi ñeàu coù khuyeán trôû Phöông böûu
Ngoïc, baát quaù hoï quaù quan taâm veà chaøng, chöù hoï cuõng
bieát, chaúng coøn phöông phaùp naøo khaùc hôn ñöôïc.
Neáu ôû trong tröôøng hôïp chaøng, hoï cuõng phaûi ñònh laøm
nhö theá thoâi!
Maïc baát Khuaát, Thaïch Baát Vi, Döông baát Noä cuøng Taây Moân Baát Nhöôïc
ñoàng thanh thoát:
- Chieán...
Nguïy Baát Tham chaän lieàn:
- Duø thaáy loã, bôûi caùi ngheà laø thöông maõi, cuõng phaûi laøm...
Kim baát UÙy ñaët cheùn röôïu xuoáng baøn, ñöùng leân, cao gioïng:
- Chieán! Chieán! Khoâng chieán chaúng phaûi laø con ngöôøi! chaúng phaûi
con ngöôøi nöõa!
Phöông böûu Ngoïc ñöa maét sang Coâng Toân Baát Trí:
- Chaúng hay nhò thuùc....
Coâng Toân Baát Trí cöôøi nheï, laïi chaën chaøng:
- Baát quaù ta thöùc tænh ngöôi, neân caån thaän, löu ñeà phoøng, chaúng
nhöõng ngay taïi cuoäc chieán, maø phaûi quan taâm ñeán ñöôøng ñi nöôùc böôùc,
beân ngoaøi cuoäc chieán, tröôùc vaø sau moãi cuoäc chieán. Chöù ta coù bao giôø
Ân thù kiếm lục - chương 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 20 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 20 9 10 723