Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù Kiếm lục - Chương 22

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 22

Nhöõng Caùi Khoù Laøm

Traùi vôùi yù töôûng cuûa moïi ngöôøi, Phöông Böûu Ngoïc
luùc ñoù heát söùc bình tónh.

Caàm nöûa thaân kieám goã trong tay, chaøng veõ leân nöûa
voøng, kieám goã ñieåm ñuùng nhöõng baûng cuûa thieát baøi,
ngaên chaän aùp löïc nhö moät con deâ cöùng raén ngaên
gioøng nöôùc cuoán.
Anh Thieát Linh heát söùc kinh haõi, chöa kòp chuyeån thieát baøi bieán
chieâu, thaân hình coøn treân khoâng, ñoaïn kieám goã laïi queùt ngang ñoâi chaân.
Haén muoán ruït chaân leân ñeå nhaøo loän thaân hình voït ra xa chöù chaúng
coøn moät hy voïng gì vung thieát baøi tieáp tuïc ñaùnh xuoáng.
Nhöng chaäm maát roài.
Kieám goã queùt truùng chaân, haén leäch ngöôøi nghieâng nghieâng. Khoâng
laøm sao xoay chieàu ñöôïc ñaønh rôi xuoáng ñaát töø theá ñoù.
Naèm moäng haén cuõng chaúng nghó ra caùi chieâu do Phöông Böûu Ngoïc
vöøa phaùt xuaát, phaù hoûng song baøi cuûa haén, ñoàng thôøi queùt haén ngaõ
nhaøo.
Chính nhöõng ngöôøi quan chieán taïi cuïc tröôøng cuõng chaúng hieåu noåi
taïi sao coù söï bieán hoùa laï luøng nhö vaäy, noùi chi ñeán nhöõng keû sau naøy
nghe thuaät laïi tình hình giao ñaáu giöõa song phöông.
Chuyeän khoù tin, nhöng laïi laø söï thaät.
Moät soá ngöôøi voâ tö, hoø reo aàm ó, nhöng tieáng hoø reo ngöng baët ngay
Ñaû töï: Thanh Thanh

688

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

bôûi boïn uûng hoä Anh Thieát Linh quaù ñoâng, boïn naøy hoaëc tröøng maét, hoaëc
haàm heø, caám ñoaùn moïi taùn thöôûng taøi ngheä cuûa Phöông Böûu Ngoïc.
Nhöng taïi cuïc tröôøng, coù ai ngaên chaän ñöôïc söï vui möøng cuûa boïn
Vaïn Töû Löông!
Ngöu Thieát Oa heùt leân vang doäi, vung hai tay, quaêng luoân ba ñaïi
haùn maø gaõ ñang naém cöùng vaø ñöa boång leân cao.
Kim Baát UÙy töôûng ñoâi maét maäp môø, troâng laàm, ñöa tay chaø saùt
maïnh maáy löôït, roài keâu lôùn:
- Thaéng! Thaéng roài! Phöông Böûu Ngoïc thaéng cuoäc!
Boïn Vaïn Töû Löông, Kim Toå Laâm vaø maáy ñeä töû kia khoâng ngaên
ñöôïc gioøng leä caûm xuùc daâng traøo.
Bình sanh hoï chöa heà bò khích ñoäng maïnh nhö laàn naøy!
Hoï bò khích ñoäng maõnh lieät ñeán ñoä ngaây ngöôøi nhö töôïng goã chæ coù
leä caûm xuùc tuoâng traøn!
Anh Thieát Linh ñöùng leân, nhìn Phöông Böûu Ngoïc moät luùc laâu sau
cuøng thôø daøi, buoâng goïn:
- Boäi phuïc! Boäi phuïc!
Phöông Böûu Ngoïc khieâm toán nghieâng mình:
- Ña taï nöông tay!
Song phöông ñoái ñaùp, lôøi heát söùc ñôn giaûn, töôûng ...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
688
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 22
N
N
N
h
h
h
ö
ö
ö
õ
õ
õ
n
n
n
g
g
g
C
C
C
a
a
a
ù
ù
ù
i
i
i
K
K
K
h
h
h
o
o
o
ù
ù
ù
L
L
L
a
a
a
ø
ø
ø
m
m
m
T
Traùi vôùi töôûng cuûa moïi ngöôøi, Phöông Böûu Ngoïc
luùc ñoù heát söùc bình tónh.
Caàm nöûa thaân kieám goã trong tay, chaøng veõ leân nöûa
voøng, kieám goã ñieåm ñuùng nhöõng baûng cuûa thieát baøi,
ngaên chaän aùp löïc nhö moät con deâ cöùng raén ngaên
gioøng nöôùc cuoán.
Anh Thieát Linh heát söùc kinh haõi, chöa kòp chuyeån thieát baøi bieán
chieâu, thaân hình coøn treân khoâng, ñoaïn kieám goã laïi queùt ngang ñoâi chaân.
Haén muoán ruït chaân leân ñeå nhaøo loän thaân hình voït ra xa chöù chaúng
coøn moät hy voïng gì vung thieát baøi tieáp tuïc ñaùnh xuoáng.
Nhöng chaäm maát roài.
Kieám goã queùt truùng chaân, haén leäch ngöôøi nghieâng nghieâng. Khoâng
laøm sao xoay chieàu ñöôïc ñaønh rôi xuoáng ñaát töø theá ñoù.
Naèm moäng haén cuõng chaúng nghó ra caùi chieâu do Phöông Böûu Ngoïc
vöøa phaùt xuaát, phaù hoûng song baøi cuûa haén, ñoàng thôøi queùt haén ngaõ
nhaøo.
Chính nhöõng ngöôøi quan chieán taïi cuïc tröôøng cuõng chaúng hieåu noåi
taïi sao coù söï bieán hoùa laï luøng nhö vaäy, noùi chi ñeán nhöõng keû sau naøy
nghe thuaät laïi tình hình giao ñaáu giöõa song phöông.
Chuyeän khoù tin, nhöng laïi laø söï thaät.
Moät soá ngöôøi voâ tö, hoø reo aàm ó, nhöng tieáng hoø reo ngöng baët ngay
Ân thù Kiếm lục - Chương 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù Kiếm lục - Chương 22 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù Kiếm lục - Chương 22 9 10 533