Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 24

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Kim Coâ Nöông, Thanh Thanh Trình baøy: ÑHT
739
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 24
G
G
a
a
ë
ë
p
p
N
N
h
h
a
a
u
u
T
T
r
r
o
o
n
n
g
g
M
M
o
o
ä
ä
n
n
g
g
Tieåu coâng chuùa ñöa tay bòt mieäng chaøng, ngaång maët
thoát:
- Ta tin! Ngöôi noùi sao ta tin vaäy, ngöôi noùi ta cuõng
tin! Ngöôi haõy noùi cho ta bieát, khi nhöõng thieáu nöõ kia
quaán quít beân ngöôi, saên ñoùn ngöôi, hoan hoâ ngöôi,
ngöôi coù caûm töôûng nhö theá laøo? Ngöôi coù so saùnh nhöõng caûnh ñoù vôùi
caûnh ngaøy naøo ngöôi cuøng ta ôû trong moät gian phoøng treân thuyeàn, beành
boàng ngoaøi bieån roäng chaêng?
Phöông Böûu Ngoïc vôø ngô ngaùc:
- Caûm töôûng gì? So saùnh laøm chi?
Tieåu coâng chuùa caén moâi:
- Ngoác töû! Ñaùng gheùt! Ñaùng gheùt! Gaëp ngöôi ta khoâng nghe ñöôïc
moät tieáng naøo ñaùng nghe caû!
Phöông Böûu Ngoïc aï moät tieáng:
- Hieåu roài! Ta hieåu roài, so saùnh ngöôi vaø caùc thieáu nöõ aáy phaûi
khoâng?
Chaøng laéc ñaàu noùi nhanh:
- Caàn phaûi so saùnh? Cöù nhìn thoaùng qua laø thaáy ngay! Treân theá
gian naøy, coøn coù ai ñeïp baèng moät phaàn möôøi cuûa ngöôi ñaâu. Ngöôi hoûi
caâu raát thöøa, chaúng ñaùng hoûi, chaúng ñaùng neân hoûi!
Ân thù kiếm lục - Chương 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 24 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 24 9 10 81