Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 27

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: KCN Trình baøy: ÑHT
822
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 27
M
M
a
a
H
H
o
o
û
û
a
a
L
L
u
u
y
y
e
e
ä
ä
n
n
T
T
a
a
â
â
m
m
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
Vaán ñeà khoâng phaûi laø nguû hay khoâng nguû.
Vaán ñeà laø moät cuoäc chieán cam go, moät cuoäc chieán
khoâng maët traän, khoâng ñoái phöông, moät cuoäc giöõa
ngöôøi voâ hình voâ aûnh.
Keû kia khoâng muoán saùt haïi chaøng. Keû kia muoán phaù
tan caùi chí cuûa chaøng, chaøng ñang chieán ñaáu ñeå
baûo veä caùi yù chí ñoù coøn nguyeân veïn, neáu khoâng theå taêng cöôøng.
Keû kia ñang laøm moät cuoäc giaûo nghieäm, xem chí cuûa chaøng kieân
coá ñeán möùc ñoä naøo, xem tín taâm cuûa chaøng cöông ñònh ñeán möùc ñoä naøo.
Keû kia duøng moïi thuû ñoaïn, quyeát ñaû phaù caùi chí, söï tín taâm cuûa
chaøng, chöù chaúng muoán laøm haïi ñeán sanh maïng chaøng.
Moät cuoäc chieán maø söï taán coâng ñeàu voâ hình, moïi vuõ khí ñeàu laø aûo
töôûng, muoán thaéng moät cuoäc chieán nhö vaäy thieát töôûng naøo phaûi laø vieäc
deã laøm?
Moät cuoäc chieán ñaáu phi thöôøng, trong vaõng, Phöông Böûu Ngoïc
chöa töøng gaëp, trong töông lai chöa chaéc gì chaøng seõ gaëp.
Moät cuoäc chieán ñaáu coù aûnh höôûng lôùn lao ñoái vôùi chaøng, cuoäc chieán
ñònh ñoaït caû ñôøi chaøng, moät cuoäc chieán ñònh meänh.
Ñoâi maét boû leân baøn caân, phoûng noù naëng bao nhieâu? Maø hieän giôø
chaøng coù caûm giaùc noù naëng nhö hai hoøn nuùi.
Ân thù kiếm lục - Chương 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 27 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 27 9 10 160