Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm luc - Chương 3

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Saùt Thuû Voâ Tình Trình baøy: ÑHT
75
A
A
A
Â
Â
Â
n
n
n
T
T
T
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
K
K
K
i
i
i
e
e
e
á
á
á
m
m
m
L
L
L
u
u
u
ï
ï
ï
c
c
c
Chöông 3
G
G
i
i
a
a
i
i
n
n
h
h
a
a
â
â
n
n
x
x
u
u
a
a
á
á
t
t
h
h
i
i
e
e
ä
ä
n
n
G
Gioïng noùi ñoù laïnh nhö giaù baêng, töøng tieáng
loït vaøo tai Phöông Böûu Nhi nhö nhöõng haït
tuyeát rôi. Haén caûm thaáy rôïn ngöôøi, hai haøm
raêng chaïm vaøo nhau caàm caäp.
Roài moät traøng cöôøi vang leân, aâm thanh rang
raûng song cuõng laïnh luøng nhö caâu noùi. Traøng
cöôøi döùt, moät caâu noùi tieáp lieàn, laàn naøy coù phaàn naøo aám dòu:
- Tieåu töû teân Phöông Böûu Nhi kia, ñöøng nghe laõo, laõo laø ngöôøi voâ
nhaát ñôøi, aùc ñoäc nhaát ñôøi...
Moäc Lang Quaân heùt lôùn moät tieáng, tung mình bay qua cöûa soå, thoaùt
ra ngoaøi. Thaân phaùp cuûa laõo nhanh quaù, hoà Phöông Böûu Nhi khoâng
nhaän ñònh kòp. Nhöng laõo voït nhanh, coù ngöôøi coøn nhanh hôn laõo,
nhanh gaáp maáy laàn, ngöôøi ñoù lao ngöôïc chieàu töø beân ngoaøi, cuõng ngang
qua cöûa ñoù, vaøo trong phoøng.
Thaân phaùp ngöôøi ñoù nhanh ñeán ñoä chính Moäc Lang Quaân khoâng
troâng thaáy, vaø Hoà Baát Saàu ñaõ chuù maét theo doõi moïi dieãn bieán, maø cuõng
chaúng nhaän ñònh roõ raøng dieän maïo hình voùc theá naøo.
Khi boùng ñoù chaïm chaân xuoáng neàn, Hoà Baát Saàu ñöùng leân quaùt kheõ:
- Baèng...
Nhöng vôùi thaân phaùp tuyeät dieäu nhö vaäy, khi naøo ngöôøi vöøa xuaát
hieän laïi ñeå cho hoï Hoà noùi gì? Caùi chaïm chaân vöøa roài baát quaù chæ ñeå laáy
Ân thù kiếm luc - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm luc - Chương 3 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ân thù kiếm luc - Chương 3 9 10 632