Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 32

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Muoicon Trình baøy: ÑHT
976
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 32
Q
Q
u
u
a
a
à
à
n
n
A
A
n
n
h
h
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
H
H
o
o
ä
ä
i
i
Tieàn Khueâ buoâng xuoâi chieác Cöûu Lieân Hoaøn xuoáng
saøn ñaøi, aùnh theùp chôùp chôùp theo gioù quaït qua, rung
chuyeån nhöõng chieác khoen, khoen chaïm vaøo nhau baät
thaønh nhöõng tieáng keng keng ngöôøi ngoaøi nghe raát
khoaùi tai, nhöng chính y laïi laïnh mình.
Tieáng keng keng ñoù nhaéc nhôû nhôù ñeán bao nhieâu
ngöôøi ñaõ taùng maïng döôùi chieác Cöûu Lieân Hoaøn, moät loaïi vuõ khí ngoaïi
moân trong soá möôøi ba loaïi höõu danh treân giang hoà.
AÂu Döôøng Thieân Kieàu böôùc töøng naác thang moät, cuoái cuøng cuõng leân
tôùi loâi ñaøi.
Nhìn Tieàn Kheâ coøn nghó ngôïi moâng lung, AÂu Döông Thieân Kieàu
ñieàm nhieân goïi :
- Tieàn ñaïi hieäp! Xin xuaát chieâu ñi thoâi!
Tieàn Khueâ giaät mình, nhö böøng côn moäng, söûng soát nhìn ñoái töôïng.
AÂu Döông Thieân Kieàu traàm gioïng nhaéc :
- Tieàn ñaïi hieäp. Xin xuaát chieâu ñi thoâi!
Tieàn Khueâ baät cöôøi khanh khaùch, nhö cöôøi vôùi nhöõng hình xa xoâi
vöøa thoaùng hieän tröôùc maét, hôn laø cöôøi vôùi AÂu Döông Thieân Kieàu.
Ân thù kiếm lục - Chương 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 32 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 32 9 10 575