Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục -Chương 43

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Quan Taøi Trình baøy: ÑHT
1272
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 43
m
m
m
y
y
y
õ
õ
õ
n
n
n
h
h
h
a
a
a
â
â
â
n
n
n
t
t
t
a
a
a
â
â
â
m
m
m
Tieåu coâng chuùa mæm cöôøi:
- Ñaùnh coù ñau laém khoâng? Phaûi chi ngöôi töï noùi ngay
luùc ñaàu, thì ta ñaâu phí coâng xuaát thuû, maø ngöôi cuõng
chaúng ñau ñôùn!
Lyù Danh Sanh duø ñau ñôùn voâ töôûng nhöng cuõng coá
gaéng chòu ñöïng, haáp taáp thoát:
- Khoâng ñau! Khoâng ñau! Taïi haï…
Tieåu coâng chuùa vaãn cöôøi:
- Ngöôi khoâng ñau? Theá ra ta ñaùnh nheï aø? Vaäy ta taùi dieãn moât laàn
nöõa xem!
Lyù Danh Sanh keâu leân:
- Ñau! Ñau! Baây giôø môùi nghe ñau ñaây, coâ nuông ôi! Ñau quaù ñi
thoâi! Ñau coù theå cheát ñöôïc ñoù!
Phöông Böûu Ngoïc ñöùng beân caïnh baät cöôøi.
Thöïc ra laø chaøng cuõng nhaän roõ laø Lyù Danh Sanh coù aån daáu moät söï
vieäc gì, chaøng khoâng caàn xuaát thuû gaïn hoûi ra, bôûi chaøng thöøa hieåu maãu
ngöôøi nhö Lyù Danh Sanh chaúng coù saâu saéc kæeân quyeát caû, vaû laïi taøi
ngheä cuûa haén cuõng vaøo loaïi taàm thöôøng, Tieåu coâng chuùa thöøa söùc cheá
ngöï haén.
Ngöu Thieát Oa voán taùnh thaønh phaùc, chaúng bieát caùi gian giaûo cuûa
Ân thù kiếm lục -Chương 43 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục -Chương 43 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ân thù kiếm lục -Chương 43 9 10 736