Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - Chương 59

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Phi Hoa Trình baøy: ÑHT
1682
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 59
n
n
h
h
ö
ö
õ
õ
n
n
g
g
k
k
e
e
û
û
s
s
i
i
t
t
ì
ì
n
n
h
h
Nöõ nhaân aùo ñen hoûi:
- Ngöôi coù theå thaáy gì? Ngöôi chaéc nhaän ra ñöôïc ñieåm
lôïi haïi cuûa chieâu kieám ö?
Phöông Böûu Ngoïc ñaùp:
- Muõi kieám ñaâm thaúng xuoáng chaân khoâng thaønh chieâu
thöùc naøo, töï nhieân khieán ngöôøi ta khinh thöôøng. Chæ
moät phuùt giaây khinh thöôøng ñoù ngöôøi söû kieám bieán chieâu ñoåi theá kieám,
khoâng ai coù theå phaûn öùng kòp, khoaûnh khaéc sao coù theå nghó ra neân
duøng chieâu naøo choáng ñôõ höõu hieäu?
Nöõ nhaân aùo ñen laïi hoûi:
- Vaäy ngöôi bieát taïi sao laïi khoâng theå ngaên chaën kòp thôøi khoâng?
Phöông Böûu Ngoïc laéc ñaàu:
- Taïi haï chöa thöû chieâu ñoù, tuy nhieân...
Thöïc ra ôû treân chaøng ñaõ noùi ñoù laø do giaây phuùt khinh thöôøng,
ñoái phöông xuaát kyø baát bieán chieâu môùi khoâng theå choáng ñôõ ñöôïc. Vaäy
maø naøng coøn hoûi nöõa, chaéc chaén laø naøng muoán chaøng giaûi thích söï cao
thaâm cuûa chieâu kieám.
Hoaëc giaû naøng hoûi nhö theá töùc laø naøng cho raèng chieâu kieám laø voâ
ñòch baát khaû khaùng cöï roài.
Phöông Böûu Ngoïc chöa kòp chuaån bò, naøng hoûi baát ngôø nhö vaäy
Ân thù kiếm lục - Chương 59 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - Chương 59 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - Chương 59 9 10 535