Ktl-icon-tai-lieu

Ân thù kiếm lục - chương 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân taùc: Coå Long

Dòch giaû: Thöông Lan

AÂn Thuø Kieám Luïc
Chöông 6

Haï chieán thô ngoaøi ngaøn daëm

Chính maét troâng thaáy sö phoù truùng kieám ngaõ nhaøo,
giôø ñaây nghe noùi ngöôøi coøn soáng, Hoà Baát Saàu heát söùc
haân hoan, nieàm haân hoan cuûa y coù leõ coøn to lôùn hôn
söï vui möøng cuûa Phöông Böûu Nhi.
Vöông Baùn Hieäp, boãng thôû daøi töø töø tieáp noái:
- Laõo aáy tuy coøn soáng, song chaúng khaùc naøo ngöôøi cheát, laõo khoå sôû bieát
bao!
Hoà Baát Saàu haáp taáp hoûi:
- Taïi sao hôû tieàn boái?
Vöông Baùn Hieäp traàm gioïng:
- Trong caùc vò hieän taïi ñaây, chaéc ai ai cuõng muoán bieát kieám phaùp
cuûa ngöôøi aùo traéng tuyeät dieäu ôû ñieåm naøo, nhöng cao thuû naøo gaëp y laø
boû maïng ngay, coøn ai soáng soùt ñeå noùi leân söï nhaän ñònh cuûa mình? Chæ
coù Baïch Tam Khoâng, laõo laø ngöôøi duy nhaát khoâng boû maïng döôùi löôõi
kieám linh aûo cuûa ngöôøi aùo traéng. Dó nhieân chæ coù laõo môùi bieát ñöôïc ñaëc
ñieåm trong kieám phaùp cuûa ngöôøi aùo traéng thoâi.
Hoà Baát Saàu laïi hoûi:
- Gia sö coù... coù noùi cho tieàn boái nghe chaêng?
Ñaû töï: Baéc Quaùi

177

Trình baøy: ÑHT

Nguyeân taùc: Coå LongDòch giaû: Thöông Lan

Vöông Baùn Hieäp laéc ñaàu:
- Vì ngöôøi aùo traéng löu tình, Baïch Tam Khoâng thoaùt cheát döôùi
ñöôøng kieám aûo dieäu, cho neân voâ luaän laø ai böùc hoûi, laõo chaúng heà tieát loä
bí maät ñoù. Tuy nhieân, nghe ñoàng ñaïo voõ laâm coù raát nhieàu ngöôøi taùng
maïng vì ñöôøng kieám ñoù, laõo heát söùc thoáng khoå. Höø... Haàu Gia ñaõ ñaùp
öùng lôøi thænh caàu cuûa ñaïi haùn naøy roài thì neân ra tay sôùm.
Laàn thöù nhaát nghe noùi ñeán ngöôøi aùo traéng vaø nhöõng thaønh tích cuûa
y, Thuûy Thieân Cô giaät mình buoät mieäng hoûi:
- Trong voõ laâm Trung Nguyeân chaúng coù nhaân vaät naøo ñöông cöï noåi
y sao?
Vöông Baùn Hieäp laéc ñaàu:
- Khoâng!
Thuûy Thieân Cô traàm ngaâm moät chuùt:
- Moät ngöôøi ñöông cöï khoâng noåi thì möôøi ngöôøi, traêm ngöôøi hôïp laïi
nhaát ñònh laø phaûi laøm thòt ñöôïc haén. Taïi sao khoâng ai nghó ra, cöù chòu
cheát daàn cheát moøn?
Vöông Baùn Hieäp laïnh luøng:
- Ngöôøi aùo traéng vì nghieân cöùu voõ hoïc maø töø phöông Ñoâng vaøo
Trung Nguyeân chuyeân tìm nhöõng tay höõu danh ñeå so taøi. Duø cho thaät söï
coù ngöôøi cheát trong tay y, song nhöõng keû ñaõ cheát, ñöôïc caùi tieáng laø vì voõ
ñaïo maø cheát, neáu vì thaéng baïi maø taäp hôïp moät soá ñoâng, choáng laïi moät
ngöôøi thì coøn chi danh nghóa voõ ñaïo, laøm nhö vaäy chæ chuoá...
Nguyeân taùc: Coå Long www.vietkiem.com Dòch giaû: Thöông Lan
Ñaû töï: Baéc Quaùi Trình baøy: ÑHT
177
A
A
Â
Â
n
n
T
T
h
h
u
u
ø
ø
K
K
i
i
e
e
á
á
m
m
L
L
u
u
ï
ï
c
c
Chöông 6
H
H
a
a
ï
ï
c
c
h
h
i
i
e
e
á
á
n
n
t
t
h
h
ô
ô
n
n
g
g
o
o
a
a
ø
ø
i
i
n
n
g
g
a
a
ø
ø
n
n
d
d
a
a
ë
ë
m
m
C
Chính maét troâng thaáy phoù truùng kieám ngaõ nhaøo,
giôø ñaây nghe noùi ngöôøi coøn soáng, Hoà Baát Saàu heát söùc
haân hoan, nieàm haân hoan cuûa y coù leõ coøn to lôùn hôn
söï vui möøng cuûa Phöông Böûu Nhi.
Vöông Baùn Hieäp, boãng thôû daøi töø töø tieáp noái:
- Laõo aáy tuy coøn soáng, song chaúng khaùc naøo ngöôøi cheát, laõo khoå sôû bieát
bao!
Hoà Baát Saàu haáp taáp hoûi:
- Taïi sao hôû tieàn boái?
Vöông Baùn Hieäp traàm gioïng:
- Trong caùc hieän taïi ñaây, chaéc ai ai cuõng muoán bieát kieám phaùp
cuûa ngöôøi aùo traéng tuyeät dieäu ôû ñieåm naøo, nhöng cao thuû naøo gaëp y laø
boû maïng ngay, coøn ai soáng soùt ñeå noùi leân söï nhaän ñònh cuûa mình? Chæ
coù Baïch Tam Khoâng, laõo laø ngöôøi duy nhaát khoâng boû maïng döôùi löôõi
kieám linh aûo cuûa ngöôøi aùo traéng. nhieân chæ coù laõo môùi bieát ñöôïc ñaëc
ñieåm trong kieám phaùp cuûa ngöôøi aùo traéng thoâi.
Hoà Baát Saàu laïi hoûi:
- Gia sö coù... coù noùi cho tieàn boái nghe chaêng?
Ân thù kiếm lục - chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ân thù kiếm lục - chương 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ân thù kiếm lục - chương 6 9 10 753