Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 17

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 17

Nhaát Kiem
á Quang Han
ø

H

ai möôi saùu thaùng hai.
Tröôøng An.

Cao Tieäm Phi ñang ñôïi.
Trònh Thaønh noùi vôùi chaøng:
- Traùc tieân sinh taïm thôøi coøn chöa theå gaëp ngöôi, nhöng oâng ta noùi ngöôi coù theå ñôïi
ôû ñaây.
Tieåu Cao mæm cöôøi:
- Ta coù theå ñôïi.
Nuï cöôøi cuûa chaøng vöøa oân hoøa, vöøa bình tónh:
- Ta coù theå baûo ñaûm vôùi ngöôi, ngöôi nhaát ñònh chöa töøng gaëp qua moät ngöôøi coù
theå ñôïi chôø nhö ta.
- OÀ ?
“Bôûi vì ta nhaãn naïi hôn ai heát, coù leõ coøn nhaãn naïi hôn caû moät laõo ñaàu töû taùm möôi
tuoåi”. Tieåu Cao thoát: “Ta töø nhoû ñaõ soáng trong thaâm sôn, coù laàn vì ñôïi xem moät ñoùa sôn
traø khai hoa, ngöôi ñoaùn thöû ta ñaõ ñôïi bao laâu coi ?
- Ngöôi ñôïi bao laâu ?
- Ta ñôïi troïn ba ngaøy.
- Sau ñoù ngöôi haùi ñoùa hoa ñoù xuoáng caém treân ngöïc aùo ?
“Ta khoâng haùi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ñôïi hoa nôû xong, ta boû ñi”.
- Ngöôi ñôïi ba ngaøy laø vì muoán nhìn moät chôùp maét luùc hoa nôû ?
Chính Trònh Thaønh cuõng laø moät ngöôøi raát nhaãn naïi, hôn nöõa chöøng nhö hieåu ñöôïc
yù töù cuûa Tieåu Cao.
“Khoâng caàn bieát laø ngöôi ñôïi caùi gì, thoâng thöôøng ñeàu khoâng theå khoâng coù muïc
ñích”. Gaõ noùi vôùi Tieåu Cao: “Ngöôi tuy khoâng ngaét ñoùa hoa ñoù, nhöng muïc ñích cuûa
ngöôi nhaát ñònh ñaõ ñaït ñöôïc, hôn nöõa muïc ñích cuûa ngöôi tuyeät khoâng phaûi ñôn thuaàn
chæ vì muoán xem ñoùa hoa sôn traø ñoù nôû”.
- Ta coøn coù theå coù muïc ñích gì khaùc ?
“Moät ñoùa hoa cuõng laø moät sinh meänh, giöõa moät chôùp maét luùc ñoùa hoa ñoù nôû, cuõng
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

254

Hoià 17

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

laø luùc sinh meänh sinh thaønh”. Trònh Thaønh ñaùp: “Moät sinh meänh sinh ra trong söï döôõng
duïc cuûa ñaát trôøi, bieán hoùa trong ñoù tinh vi kyø dieäu laøm sao, treân theá gian tuyeät khoâng coù
baát cöù chuyeän gì coù theå so saùnh ñöôïc”.
Gaõ ngöng thò nhìn Traùc Thanh:
- Cho neân ta nghó thôøi gian ba ngaøy cuûa ngöôi tònh khoâng uoång phí, traûi qua laàn
quan saùt ñoù, kieám phaùp cuûa ngöôi nhaát ñònh tinh tieán khoâng ít.
Tieåu Cao kinh ngaïc nhìn gaõ, moät ngöôøi treû tuoåi maët muõi bình bình phaøm phaøm nhö
vaäy xem ra coøn thoâng minh hôn nhieàu so vôùi yù töôûng cuûa chaøng.
“Chôø ñôïi ngöôøi ta caøng khoâng theå khoâng coù muïc ñích, ngöôi ñöông nhieân cuõng
khoâng theå ñôïi Traùc tieân sinh vöøa ñ...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
254
H
H
o
à
à
i
i
1
1
7
7
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
7
7
7
N
N
N
h
h
h
a
a
a
á
á
á
t
t
t
K
K
K
i
i
i
e
e
e
á
á
á
m
m
m
Q
Q
Q
u
u
u
a
a
a
n
n
n
g
g
g
H
H
H
a
a
a
ø
ø
ø
n
n
n
ai möôi saùu thaùng hai.
Tröôøng An.
Cao Tieäm Phi ñang ñôïi.
Trònh Thaønh noùi vôùi chaøng:
- Traùc tieân sinh taïm thôøi coøn chöa theå gaëp ngöôi, nhöng oâng ta noùi ngöôi coù theå ñôïi
ôû ñaây.
Tieåu Cao mæm cöôøi:
- Ta coù theå ñôïi.
Nuï cöôøi cuûa chaøng vöøa oân hoøa, vöøa bình tónh:
- Ta coù theå baûo ñaûm vôùi ngöôi, ngöôi nhaát ñònh chöa töøng gaëp qua moät ngöôøi coù
theå ñôïi chôø nhö ta.
- OÀ ?
“Bôûi ta nhaãn naïi n ai heát, coù leõ coøn nhaãn naïi n caû moät laõo ñaàu töû tm möôi
tuoåi”. Tieåu Cao thoát: “Ta töø nh ñaõ soáng trong thaâm sôn, c laàn ñôïi xem moät ñoùa sôn
traø khai hoa, ngöôi ñoaùn thöû ta ñaõ ñôïi bao laâu coi ?
- Ngöôi ñôïi bao laâu ?
- Ta ñôïi troïn ba ngaøy.
- Sau ñoù ngöôi haùi ñoùa hoa ñoù xuoáng caém treân ngöïc aùo ?
“Ta khoâng haùi”. Tieåu Cao ñaùp: “Ñôïi hoa nôû xong, ta boû ñi”.
- Ngöôi ñôïi ba ngaøy laø vì muoán nhìn moät chôùp maét luùc hoa nôû ?
Chính Trònh Thaønh cuõng laø moät ngöôøi raát nhaãn naïi, hôn nöõa chöøng nhö hieåu ñöôïc
töù cuûa Tieåu Cao.
“Khoâng caàn bieát laø ngöôi ñôïi caùi gì, thoâng thöôøng ñeàu khoâng theå khoâng coù muïc
ñích”. Gaõ noùi vôùi Tieåu Cao: Ngöôi tuy khoâng ngt ñoùa hoa ñoù, nhöng muïc ñích cuûa
ngöôi nhaát ñònh ñaõ ñaït ñöôïc, hôn nöõa muïc ñích cuûa ngöôi tuyeät khoâng phaûi ñôn thuaàn
chæ vì muoán xem ñoùa hoa sôn traø ñoù nôû.
- Ta coøn coù theå coù muïc ñích gì khaùc ?
“Moät ñoùa hoa cuõng laø moät sinh meänh, giöõa moät chôùp maét luùc ñoùa hoa ñoù nôû, cuõng
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 17 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 17 9 10 386