Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 18

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Tng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
ch giaû:
Quaàn
Xaø Loûn
147
H
H
o
à
à
i
i
1
1
1
1
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
1
1
1
T
T
T
a
a
a
ù
ù
ù
m
m
m
M
M
M
ö
ö
ö
ô
ô
ô
i
i
i
T
T
T
a
a
a
ù
ù
ù
m
m
m
T
T
T
ö
ö
ö
û
û
û
S
S
S
ó
ó
ó
ai möôi ba thng hai.
Tröôøng An.
Tröôùc bình minh.
Baàu trôøi mt maøu xaùm xòt, mt ñt cuõng xaùm xòt cht choùc, cöûa c thnh Tröôøng
An coøn chöa môû.
Hai binh só l laõo Huyønh vaø A Kim mi ngaøy ph traùch vieäc môû coång thnh, hm
qua lm tt mt con ch hoang, hn tieàn mua hai caân röôïu ñ, hai ch haït döa, n moät
böõa mt bng, saùng sôùm khng b ni ra khi giöôøng.
Löôøi bing khng lm trn traùch nhim, môû cöûa thnh tr ni, laø phi xöû töû ti
trm lp quyeát.
Quaân php nhö ni, laõo Huyønh luùc ngoài daäy môùi pht hin ñ treã nöûa khaéc, luùc ñoù
sôï ñn ni toaùt m hi lnh, caû nt aùo cuõng khng kòp caøi, voäi chaïy ra môû ûa thnh.
“Ktrôøi laïnh nhö vaày, ñi khi khng th coù ai voâ thnh sôùm ñaâu”.
Trong tm lo Huyønh töï an i mình, vöøa môùi môû ci khoùa saét trn cöûa, vöøa ñaåy cöûa
thnh h môû, lin git mình muoán nhaûy döïng.
Beân ngoaøi khng nhöõng coù ngöôøi ñang ñôïi vaøo thnh, hôn nöõa nhìn ti thieåu
cuõng coù baûy tm chuïc ngöôøi.
Baûy tm chuïc ngöôøi ñeàu vaän kình trang, coät xaø caïp quaán quanh chn töø maét caù ln
ñn ñaàu goái, sau löng ñeo quyû ñaàu ñao, treân ñaàu tht khaên b trng, giöõa di khn boá
trng coøn may dính mt mnh boá raùch ñ ñuïc. Saéc mt mi mt ngöôøi ñeàu chng khaùc
gì ktrôøi hoâm nay, mang theo saùt kkhin cho ngöôøi ta ni da gaø.
Cöûa thnh vöøa môû, ñm ngöôøi ñ chia thnh hai hng, lng lng böôùc vaøo thaønh,
tua ñao ñ töôi ñn gioù pht phô, di boá trng quaán trn ñaàu chi ri nh hn quang treân
löôõi ñao saùng ngôøi.
Moãi mt thanh ñao ñeàu ñ rt ra khi voû, bôûi vì treân ñao caên bn khng coù voû.
--- Ñm ngöôøi saùt khí ñng ñng ñ tht ra l ai ? Ñn Tröôøng An lm gì ?
Chöùc traùch cuûa laõo Huyønh laø th thaønh, voán muoán ngaên caûn bn h laïi hi han,
nhöng ñaàu löôõi li chöøng nhö ñt nhin u cöùng, khng ni ra ñöôïc tôùi mt tieáng.
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 9 10 104