Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Mở màn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

M

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Môû Man
ø

oät toøa nuùi cao, moät vaùch nham thaïch, moät doøng suoái trong, moät caây coå tuøng,
moät loø löûa ñoû, moät bình traø xanh, moät laõo nhaân, moät thieáu nieân.

"Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï laø gì ?" Thieáu nieân hoûi laõo nhaân: "Coù phaûi laø
Tieåu Lyù Phi Ñao leä baát hö phaùt ?"
- Tröôùc ñaây coù leõ laø vaäy, hieän taïi laïi khoâng phaûi.
- Taïi sao ?
"Bôûi vì töø khi Tieåu Lyù Thaùm Hoa qua ñôøi, thöù vuõ khí ñoù ñaõ thaønh aâm höôûng". Laõo
nhaân thôû daøi aûm ñaïm: "Töø nay veà sau, treân theá gian cuõng khoâng theå coù thöù ngöôøi nhö
Tieåu Lyù Thaùm Hoa nöõa, cuõng khoâng theå coù thöù vuõ khí nhö Tieåu Lyù Phi Ñao nöõa".
Thieáu nieân ngaång maët nhìn nuùi cao, ñænh nuùi maây traéng phaát phöôûng.
"Hieän taïi vuõ khí naøo laø ñaùng sôï nhaát treân theá gian ?" Thieáu nieân laïi hoûi laõo nhaân:
"Coù phaûi laø Lam Sôn Coå Kieám cuûa Lam Ñaïi tieân sinh ?"
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Ñaïi Thieát Chuøy cuûa Nam Haûi Thaàn Löïc Vöông ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Baïch Ngaân Thöông cuûa Quan Ñoäc Laïc Nhaät ñaïi toång quaûn Maõ Tröôøng
Baèng ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Phi Tinh Daãn Nguyeät Ñao ba naêm tröôùc treân coå ñaïo ôû Haøm Ñan khinh
kî tru baùt khaáu ?
- Khoâng phaûi.
"Toâi nghó ra roài". Thieáu nieân noùi moät caùch cöïc kyø chaéc chaén: "Laø Ly Bieät Caâu cuûa
Döông Tranh, nhaát ñònh laø Ly Bieät Caâu cuûa Döông Tranh".
"Cuõng khoâng phaûi". Laõo nhaân thoát: "Nhöõng thöù vuõ khí ngöôi keå teân tuy ñeàu raát ñaùng
sôï, laïi khoâng phaûi laø thöù ñaùng sôï nhaát".
- Thöù ñaùng sôï nhaát laø gì ?
- Laø moät caùi hoøm.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

1

Hoià 1

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

"Moät caùi hoøm ?" Thieáu nieân cöïc kyø kinh ngaïc: "Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong ñöông
kim thieân haï laø moät caùi hoøm ?"
- Phaûi.

-oOo-

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

2

Hoià 1

...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
1
H
H
o
à
à
i
i
1
1
M
M
M
ô
ô
ô
û
û
û
M
M
M
a
a
a
ø
ø
ø
n
n
n
t toøa nuùi cao, moät vaùch nham thaïch, mt doøng suoái trong, moät caây coå tuøng,
moät loø löûa ñoû, moät bình traø xanh, moät laõo nhaân, moät thieáu nieân.
"Vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï laø ?" Thieáu nieân hoûi laõo nhaân: "Coù phaûi laø
Tieåu Lyù Phi Ñao leä baát hö phaùt ?"
- Tröôùc ñaây coù leõ laø vaäy, hieän taïi laïi khoâng phaûi.
- Taïi sao ?
"Bôûi töø khi Tieåu Lyù Thaùm Hoa qua ñôøi, thöù vuõ khí ñoù ñaõ thaønh aâm höôûng". Laõo
nhaân thôû daøi aûm ñaïm: "Töø nay veà sau, treân theá gian cuõng khoâng theå coù thöù ngöôøi nhö
Tieåu Lyù Thaùm Hoa nöõa, cuõng khoâng theå coù thöù vuõ khí nhö Tieåu Lyù Phi Ñao nöõa".
Thieáu nieân ngaång maët nhìn nuùi cao, ñænh nuùi maây traéng phaát phöôûng.
"Hieän taïi vuõ khí naøo laø ñaùng sôï nht treân theá gian ?" Thieáu nieân laïi hoûi laõo nhaân:
"Coù phaûi laø Lam Sôn Coå Kieám cuûa Lam Ñaïi tieân sinh ?"
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Ñaïi Thieát Chuøy cuûa Nam Haûi Thaàn Löïc Vöông ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Baïch Ngaân Thöông cuûa Quan Ñoäc Laïc Nht ñaïi toång quaûn Maõ Tröôøng
Baèng ?
- Khoâng phaûi.
- Coù phaûi laø Phi Tinh Daãn Nguyeät Ñao ba naêm tröôùc treân coå ñaïo ôû Haøm Ñan khinh
tru baùt khaáu ?
- Khoâng phaûi.
"Toâi nghó ra roài". Thieáu nieân noùi moät caùch cöïc k chaéc chaén: "Laø Ly Bieät Caâu ca
Döông Tranh, nhaát ñònh laø Ly Bieät Caâu cuûa Döông Tranh".
"Cuõng khoâng phaûi". Laõo nhaân thoát: "Nhöõng thöù vuõ khí ngöôi keå teân tuy ñeàu raát ñaùng
sôï, laïi khoâng phaûi laø thöù ñaùng sôï nhaát".
- Thöù ñaùng sôï nhaát laø gì ?
- Laø moät caùi hoøm.
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Mở màn - Trang 2
Anh hùng vô lệ - Mở màn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Mở màn 9 10 139