Ktl-icon-tai-lieu

Anna carenina - phần 5

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 5) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
PhÇn n¨m
1
QuËn c«ng phu nh©n Trerbaxcaia cho r»ng kh«ng thÓ tæ chøc lÔ
cíi tríc tuÇn chay ®îc v× tõ nay ®Õn ®ã cßn cã n¨m tuÇn lÔ, giái
l¾m còng chØ may xong mét nöa sè quÇn ¸o cíi; nhng bµ ®µnh
nghe theo lÝ lÏ cña Levin, chµng nhÊt quyÕt r»ng nÕu ®îi hÕt tuÇn
chay th× muén qu¸, v× mét bµ c« giµ cña l·o quËn c«ng Trerbaxki
èm nÆng, cã thÓ chÕt bÊt cø lóc nµo vµ tang lÔ ¾t sÏ lµm ngµy cíi
cµng chËm h¬n. Do ®ã, bµ quyÕt ®Þnh chØ cÇn may ngay mét phÇn
nhá quÇn ¸o cíi vµ sÏ göi sè cßn l¹i cho hä sau, bµ bùc m×nh víi
Levin v× kh«ng bao giê chµng cã thÓ tr¶ lêi nghiªm chØnh mçi khi
bµ hái ý kiÕn. C¸ch thu xÕp nh vËy l¹i cµng tiÖn lîi v× ngay sau lÔ
cíi, ®«i vî chång sÏ vÒ quª ë vµ t¹i ®ã th× kh«ng cÇn qu¸ nhiÒu
quÇn ¸o cíi.
Levin vÉn lu«n lu«n ë trong tr¹ng th¸i mª cuång nh vËy, chµng
thÊy h×nh nh b¶n th©n m×nh vµ h¹nh phóc hîp l¹i thµnh môc ®Ých
duy nhÊt vµ chñ yÕu cña mäi sù vËt trªn ®êi, chµng kh«ng cÇn bËn
t©m ®Õn viÖc g×, mäi viÖc ®Òu chu t, vµ sÏ chu tÊt mµ kh«ng cÇn
chµng mã tay vµo. ThËm chÝ, chµng kh«ng cã kÕ ho¹ch, môc ®Ých nµo
hÕt, chµng phã mÆc cho ngêi kh¸c, biÕt r»ng mäi c¸i råi sÏ hoµn h¶o
c¶. ¤ng anh Xergei Ivanovitr cïng Xtepan Arcaditr vµ phu nh©n b¶o
cho chµng biÕt nh÷ng viÖc ph¶i lµm. Ngêi ta nªu c¸i g× chµng còng
®ång ý tuèt. ¤ng anh vay tiÒn cho chµng, phu nh©n khuyªn cíi xong
nªn rêi Moxcva, Xtepan Arcaditr m¸ch nªn ra níc ngoµi. Chµng
®ång ý hÕt. "C¸c «ng bµ cø tuú thÝch muèn lµm g× th× lµm. T«i ®ang
sung síng vµ dï c¸c «ng bµ lµm g× ®i n÷a th× h¹nh phóc cña t«i còng
Anna carenina - phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anna carenina - phần 5 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Anna carenina - phần 5 9 10 7