Ktl-icon-tai-lieu

Ba đóa hoa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ba àoaá hoa 1
http://ebooks.vdcmedia.com
Truâng Khaánh, nùm dên quöëc 27.
Hoaâng hön ngûúâi nguúâi chen lêën nhöån nhõp trïn àûúâng.
Ba cö gaái mùåc kyâ baâo, dûúái naách keåp mêëy quyïín saách
lêîn trong àaám ngûúâi maâ ài. Möåt trong nhoám thanh niïn
cuäng àang theo doâng ngûúâi, böîng dûng dûâng bûúác ngoaái
àêìu nhòn hoå. Möåt sinh viïn daáng húi gêìy noái:
- Ba àoáa hoa nhaâ hoå Chûúng.
Möåt thanh niïn mùåt maây tuêën tuá hoãi:
Ba doáa hoa?
Möåt chaâng khaác cûúâi:
- Mêìy thiïåt laå, ngay ba àoáa hoa maâ cuäng chùèng biïët.
Maây hoãi xem, ai maâ khöng biïët ba àoáa hoa!
Thanh niïn tuêën tuá hoãi:
Nhû vêåy laâ sao?
Chaâng húi gêìy noái:
- Cho maây biïët, ba chõ em êëy àïìu laâ sinh viïn àaåi hoåc.
Truâng Khaánh. Àaåi hoåc Truâng Khaánh tùång hoå biïåt danh laâ
ba àoáa hoa. Cö chõ laâ àoáa hoa sen thanh hûúng tao nhaä,
nhûng moåc trong nûúác, vúái khöng túái, muöën haái noá ùæt phaãi
Ba đóa hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ba đóa hoa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Ba đóa hoa 9 10 658