Ktl-icon-tai-lieu

Bạn bè ơi

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN BE OI 1
http://ebooks.vdcmedia.com
- Tao maâ laâ con trai, choån ngûúâi yïu, tao seä choån cö naâo thêåt
xinh...
Lan Anh bôu möi, nhoâm saát mùåt Hoa:
- Vêng, "laäo" Trung nhaâ maây cuäng "chïët" maây chó vò caái xinh
êëy thöi. Caác cuå baão röìi: "Caái nïët àaánh chïët caái àeåp".
Nhûng caác cuå coân baão "Gaái tham taâi, trai tham sùæc" cú maâ! -
Hoa vêîn gên cöí.
Chõ Laânh goä thûúác caânh caåch xuöëng mùåt hoâm:
- Thöi, be beá caái möìm chûá, mûúâi hai rûúäi àïm röìi àêëy. Ài nguã
ài...
- Àûúåc röìi, nhûng mai phaãi tiïëp tuåc àêëy nhaá. Em cûåc kyâ phaãn
àöëi caái Hoa. Nhû Lï hoái coân coá lyá, àùçng naây... - Lan Anh cöë vúát vaát.
- Coá lyá quaá ài chûá. Ai maâ chùèng thñch ngûúâi chung thuãy... -
Lï hoái giuä maân, lêìu bêìu.
Thuãy luân ngaáp roä to. Cuöåc tranh luêån chêëm dûát. Linh thoâí
xuöëng giûúâng Lan Anh ruã rï:
- Lïn àêy nguãái tao ài, buöìn quaá.
Lan Anh treâo lïn giûúâng trïn. Chõ Laânh àaä chui vaâo maân,
coân cöë ngoác àêìu dêåy nhòn sang:
- Tuåi maây àuáng laâ luä àöìng tñnh, khöng àïm naâo rúâi nhau
àûúåc!
Linh thoâ tay tùæt nöët ngoån àeân cuöëi cuâng. Caã phoâng im lùång,
chó nghe tiïëng gioá luâa hun huát doåc haânh lang. Mú höì àêu àoá laâ
tiïëng ghi ta bêåp buâng vùèng túái. Chùæc laâ úã daäy nhaâ A7 àùçng sau, tuåi
con trai khoa Toaán "àoáng àö" úã àoá. Höìi múái vaâo trûúâng, àûáa con gaái
khoa Vùn naâo cuäng nghô tuåi con trai khoa Toaán cûáng queâo, khö
nhû cuãi, chùèng biïët tñ ti laäng maån. Nhûng múái qua nùm thûá nhêët,
àûáa naâo cuäng biïët mònh nhêìm. Khoa Vùn chûa bao giúâ thùæng khoa
Toaán trong nhûäng trêån àêëu boáng, trong nhûäng lêìn thi vùn nghïå.
Thêåm chñ vûâa thaáng trûúác,åt "nhên maång" khoa Toaán àaä öm vïì
Bạn bè ơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạn bè ơi - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Bạn bè ơi 9 10 676