Ktl-icon-tai-lieu

Bắt cá tôm ở đồng bằng sông Cửu Long

Được đăng lên bởi thu-truc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
xuống bất thình lình, chận không cho cá
chạy ra sông.

Bắt cá tôm ở đồng bằng
sông Cửu Long

Ngày ngày chú tôi rải cám xuống ụ nhử
cá ngòai sông vào ăn cho quen. Mỗi
tuần một lần, khi thấy cá ăn nhiều, chú
tôi chận ụ. Tức là khi thấy cá đã vào
nhiều chú hạ cửa ụ xuống, dùng một rổ
xúc lớn lội vòng vòng trong ụ. Cái rổ to
tướng đặt trước ngực xúc cá. Chú vừa
đi vừa xúc một hồi làm nước trong ụ
đục lên và quay vòng vòng theo bước đi
của chú. Những con cá lòng tong, cá he,
cá mại bị nước đục ngộp thở nổi đầu lên
bị chú dùng rổ xúc chuyền cho tôi đổ
vào thùng. Phần tôi cũng cầm cái rổ nhỏ
trong tay vừa chạy tới lui vừa la hét:

Ruộng lúa miền Tây
•

- Xúc con nầy đi chú.
- Xúc con kia đi chú.

Chận Ụ

Trưa nắng gắt, nước lớn được nửa
sông. Nước Rạch Dừa đổi từ màu đục
ngầu phù sa sang màu trong xanh.
Tiếng chim bìm bịp kêu trầm trầm: bịp..
bịp.. bịp... Văng vẳng từ bên sông có
tiếng mẹ hát ru con:

Có một lần tôi với tay hớt một con cá he,
trật chân cắm đầu xuống tận đáy. Chú
tôi đang xúc cá nghe tiếng động nhìn lại
không thấy tôi chỉ thấy hai bàn chân nhỏ
ngo ngoe trên mặt nước, vội vã kéo tôi
lên. Tôi khóc thút thít vì bị uống nước no
bụng.

Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,
Buôn bán không lời chèo chống mỏi
mê...

Tôi lớn lên trong một làng nhỏ gần Đồng
Tháp Mười, ven bờ sông Cửu Long.
Làng Mỹ Long không giàu nhưng lúa
gạo, cá tôm đủ nuôi dân làng no ấm.
Câu nói “ăn cơm với cá” là một câu nói
quen thuộc hàng ngày của chúng tôi vì
lâu lắm chúng tôi mới được ăn cơm với
thịt một lần. Lúc nhỏ, gia đình tôi sống
với bà nội và cô chú tôi. Trong thời gian
nầy tôi hay đi bắt cá với chú tôi. Khi tôi
lớn lên gia đình ba má tôi ra riêng, tôi đi
bắt cá với ba tôi hay các em tôi.

Tôi đang thơ thẩn dưới gốc cây ổi tìm
trái chín, thì chú tôi lớn tiếng kêu:
- Thằng cu Tèo đâu, chuẩn bị đi chận ụ.
Tôi, thằng cu Tèo, lúc đó 4 tuổi, chạy
lăng xăng đi chuẩn bị. Tôi hì hục lấy cho
chú tôi một cái rổ xúc lớn, cho tôi một
cái rổ nhỏ, một cái thùng thiếc đặt sẵn
gần bờ ụ. Trong khi đó chú tôi lấy một
cái nồi đất đi rang vài nắm cám.
Cám rang thơm phức, chú tôi đem ra
thảy từng nắm xuống cái ụ tròn mà chú
đào được mấy tháng nay. Ụ là một cái
hồ nhỏ đường kính khoảng 4 mét, sâu
1.5 mét sát bờ sông và ăn thông ra
sông Rạch Dừa bằng một cửa rộng 1.5
mét. Cửa ụ làm bằng tre đan có thể hạ

•

Xúc Cá Trên Đồng

Chỉ vài tháng sau lần tôi té xuống ụ là
mùa nước nổi. Nước ngập ruộng, nước
mênh mông nhìn ra ruộng như một cái
biển. Cơm nước xong chú gọi tôi:
- Thằng Tèo đâu, đi gom cỏ với tao.

-...
-1-
Bt cá tôm đồng bng
sông Cu Long
Rung lúa min Tây
Chn
Trưa nng gt, nước ln được na
sông. Nước Rch Da đổi t màu đục
ngu phù sa sang màu trong xanh.
Tiếng chim bìm bp kêu trm trm: bp..
bp.. bp... Văng vng t bên sông có
tiếng m hát ru con:
Bìm bp kêu nước ln anh ơi,
Buôn bán không li chèo chng mi
mê...
Tôi đang thơ thn dưới gc cây i tìm
trái chín, thì chú tôi ln tiếng kêu:
- Thng cu Tèo đâu, chun b đi chn .
Tôi, thng cu Tèo, lúc đó 4 tui, chy
lăng xăng đi chun b. Tôi hì hc ly cho
chú tôi mt cái r xúc ln, cho tôi mt
cái r nh, mt cái thùng thiếc đặt sn
gn b . Trong khi đó chú tôi ly mt
cái ni đất đi rang vài nm cám.
Cám rang thơm phc, chú tôi đem ra
thy tng nm xung cái tròn mà chú
đào được my tháng nay. là mt cái
h nh đường kính khong 4 mét, sâu
1.5 mét sát b sông và ăn thông ra
sông Rch Da bng mt ca rng 1.5
mét. Ca làm bng tre đan có th h
xung bt thình lình, chn không cho cá
chy ra sông.
Ngày ngày chú tôi ri cám xung nh
cá ngòai sông vào ăn cho quen. Mi
tun mt ln, khi thy cá ăn nhiu, chú
tôi chn . Tc là khi thy cá đã vào
nhiu chú h ca xung, dùng mt r
xúc ln li vòng vòng trong . Cái r to
tướng đặt trước ngc xúc cá. Chú va
đi va xúc mt hi làm nước trong
đục lên và quay vòng vòng theo bước đi
ca chú. Nhng con cá lòng tong, cá he,
cá mi b nước đục ngp th ni đầu lên
b chú dùng r xúc chuyn cho tôi đổ
vào thùng. Phn tôi cũng cm cái r nh
trong tay va chy ti lui va la hét:
- Xúc con ny đi chú.
- Xúc con kia đi chú.
Có mt ln tôi vi tay ht mt con cá he,
trt chân cm đầu xung tn đáy. Chú
tôi đang xúc cá nghe tiếng động nhìn li
không thy tôi ch thy hai bàn chân nh
ngo ngoe trên mt nước, vi vã kéo tôi
lên. Tôi khóc thút thít vì b ung nước no
bng.
Tôi ln lên trong mt làng nh gn Đồng
Tháp Mười, ven b sông Cu Long.
Làng M Long không giàu nhưng lúa
go, cá tôm đủ nuôi dân làng no m.
Câu nói “ăn cơm vi cá” là mt câu nói
quen thuc hàng ngày ca chúng tôi vì
lâu lm chúng tôi mi được ăn cơm vi
tht mt ln. Lúc nh, gia đình tôi sng
vi bà ni và cô chú tôi. Trong thi gian
ny tôi hay đi bt cá vi chú tôi. Khi tôi
ln lên gia đình ba má tôi ra riêng, tôi đi
bt cá vi ba tôi hay các em tôi.
Xúc Cá Trên Đồng
Ch vài tháng sau ln tôi té xung
mùa nước ni. Nước ngp rung, nước
mênh mông nhìn ra rung như mt cái
bin. Cơm nước xong chú gi tôi:
- Thng Tèo đâu, đi gom c vi tao.
Bắt cá tôm ở đồng bằng sông Cửu Long - Trang 2
Bắt cá tôm ở đồng bằng sông Cửu Long - Người đăng: thu-truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bắt cá tôm ở đồng bằng sông Cửu Long 9 10 718