Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 15

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-309-
Håi thø m(êi l¨m
G©y hÊn nÐm vËt h«i
Tlçi ng linh ®¬n
T BÇu Bp ¬ óÇu {íc ÎiÉu Ь ã{êi óÐ lá k klaã ÎLbã, h¹i cp¶ã Îøc
ã, qu«y ÎLë h¹i ãim Ϋy L« óSÎ. ÷ã{êi óÐ lá k h¹i huå¶ qu« ãǬ óp clui
¶ã óT Çy. ªT BÇu Bp dèã cl© ÎLCi BC cCi óp Îuã hT. §¹i on¶l hs¹ x¹, ¬äi
¶ã{êi BÒu Bø¶ã hui o«¶ã l«i óT¶.
- ÷ãuy Îs!
¸l{« Î hêi, y cèã ¾« ªliT Qun¶ã B ÎiÕ hT cøu. Kli l«i ã{êi BÕ ãÇ, ÎlÊy
¬ÆÎ ª« ¸lÝ ¶l{ Îl{ê¶ã, kla¶ã cg ã× hp óÞ Îl{mã cn.
ªl× L« ª« ¸lÝ óiÕÎ ã oøc l«y BC, dè¶ã L« lÕÎ oøc, BÉ cls BC¶l víi
¶l«u, ÎÊÎ l«i ãi cèã óÞ Îl{mã. ¸ls T clp¶ã ¬íi vË lmi hT ¶ãùc, clÞu BC¶l
cñ« l«i ãi ki«. Víi ¶éi caã ÎlÇ diÖu T clp¶ã óÞ ¬{êi quyÒ cñ« BÇu Bp vp l«i
cl{ë¶ã cñ« ã{êi ãÇy ãß BC¶l µlni, cg Îlʬ vps B©u. rbc Çy, BÇu Bp ä i ã{êi
ãÇy ãß k B kiÖÎ oøc, B«u uÉ sni ¶ãåi µ cn xuïã BÊÎ. ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾«
ªliT Quã i Bì l«i ãi ãåi dËy, vp ãäi B¬ ÎiÉu ¶lÞ vps quÐÎ dä. ª« ¸
y 20¶ã ó¹c i B{« cls ¶ã{êi ÎL{ë¶ã quÇygi:
- ªÊÎ cn ¶lN¶ã cCi ã× Î¹i B©y, Îai xi BÒ cn. ¸ß¶ cCc vÞ klCcl ki«, cl{« ¨¶
xs¶ã l«y B«¶ã ¨, a¶ã ¶ã dä¶ qu« Îc ¬íi, ¬êi cCc a¶ã Êy xmi. ®«s ¶liTu ÎiÒ Îai
xi ÎLn cn.
÷ã{êi ÎLã quÇy ¬õ¶ã quC, cø cã quÝÎ cn¬ m vp ¶lË y oï ó¹c Bg, Låi
ãäi lÕÎ µ ky L« quÐÎ dä¶, vp ópy ó óp ãlÕ h¹i.
rbc Êy, BÇu Bp ¶ä ¶ã ãi ãÇy ãß B i h¹i oøc hùc BÒu ÎiÕ BÕ ÎLc ¬ÆÎ
ª« ¸lÝ cn¬ hua ¬å¬.
ª« ¸lÝ ci ¶gi:
- Xi l«i vÞ cls óiÕÎ quý Îݶl d«¶l. ¸a¶ã hùc cñ« l«i vÞ l{ vËy, ÎÊÎ cn BÒu hp «¶l
ã lns lC cg ÎT Îi ë clï¶ ã¶ã lå.
§Çu Bp ¶ä BCµ:
- ªai ÎT hp ÷ãlÜ« ¾i¶l, ¶l{¶ã «i «i còã ãäi Îai hp ªliÕÎ r« ÏC¶.
÷ã{êi ãÇy ãß BCµ Îles:
- ªiÉu BÖ Ïåi ÎT hp QuÕ ÷«¬. ¸ß¶ ¶ãpi xi cls óiÕÎ quý ÎC¶l B¹i d«¶l, vp l«i
vÞ ki« hp «i?
ª« ¸lÝ cl{« kÞµ BCµ, ¾« ªliT Qun¶ã B i ÎiÕµ hêi:
- å, L« o{ luyl hp “ªlC¶l Î ÎlÇ Îl©u BÊy (Ϋy ÎLé¬ ÎlÇ.)
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 15 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 15 9 10 162