Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 3

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-40-
Håi thø ba
N¹n nä ch!a qua, n¹n kia ®· tíi
Lni qu« ¬éÎ Îi ãi« klC u óæ¶ã ªlai ¾ ãle ÎlÊy µlÝ« ¶ãspi óôi y cg
ÎiÕ¶ã Bé¶ã, l׶l l{ cg ã{êi ãåi xuï¶ã. ¸lã véi ¬ y Bi¶l ó« hT vp
hS¶ã Ϋy ãle. ¸g Îiն㠬éÎ ãi quCÎ hí¶:
- ªT ¶ãlÞcl ÎÆc ViT cg ¬éÎ Bø« cs c߶ oïã. ÏiÖ ãiê ë B©u?
ªiն㠶gi Îs quC, hp¬ ª« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l Îضl ãiÊc, ªlai ¾ L« liÖu óns u ãiN
i¬¶ã.
r¹i ¶ãle ÎlÊy ãi ¶ä qui:
- ¼Çy cg ¶gi klaã? ÷Õu klaã, Ϋs µlni clÆÎ ã·y cl© ¬py ÎLc!
¼éÎ ÎiÕ¶ã klCc clöi h¹i:
- ¼Çy ¬uï¶ clÆÎ, cø viÖc clÆÎ Bi, clø Ϋs ë óiT ãiíi BC¶l ¶l«u i qu© ¼·¶
ªl«¶l luã Cc ¶l{ ÎlÕ cß kla¶ã oî, lC ã× óÌ hò ãi« ÎÆc clbã ó©y!
÷ãle ã¶ãgi Bb¶ãl{ ø¶ã ªßã, ª« ¸lÝ klH kTu hT:
- ø¶ã Îlbc Îlbc!
÷ã{êi ¶ä quCÎ lái:
- ¼Çy kla¶ã clÞu ¶gi µlni klaã?
ø¶ã ªßã klaã Îl̬ ÎLn hêi, ãuyT Bïã {íc ¬iÕ¶ã vps ¬ÆÎ ÎT ä. ªiÕµ
Îles Bg, clØ ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã h« ÎlÐÎ ÎlT Îln¬. ¸g hH øã ªßã B· óÞ qu©¶ BÞcl clЬ ¬éÎ
¶l i ¶ã T? ªlõ« ¸lÝ klaã ÎlÉ lÞ Bc ¶N«, vè¶ã ¬×¶l ÎlsCÎ klái Ϋy ªlai
¾, « ãäi, võ« µlgã Îlã L«:
- ø¶ã Îlbc Îlbc!
Di Cl oC¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬éÎ ã{êi dm B«s BÞ¶l clЬ ¬éÎ ã{êi »¬ ã·
d{íi BÊÎ. ¸Ëu Ϋ xa¶ã ¶ã«y vps, dè¶ã ¬iÕ¶ã_???_ kÝcl lNu¬” ÎLs¶ã ÎlÕ “Pc Ïæ
¸l{ëã Bʬ vps ¬ ÎT ä. ¼ y óÞ Bʬ B«u, ¶æ Bs¬ Bg¬ hö«. ¸æ Ϋy µlni cñ« y
cò¶ã óÞ B«u, v× ãim Ϋy BÞ¶l , vp cs d«s ÎLs¶ã Ϋy óÞ v¨¶ã Bi ¬ÊÎ. ª« ¸lÝ Îlu˶
Ϋy clЬ hua ¬éÎ B«s vps v«i ÎT ¶ä. ªuy ¶ã{êi lá oøc yÕu, kla¶ã clЬ BøÎ ¶æi
cC¶l Ϋy cñ« BÞcl l{ã còã kliÕ cls ÎT ¶ä u BÕ ¬ÊÎ lå ó¹Î vÝ«. ®Þ BC¶l óÊÎ
¶ãê, cCc qu« ói¶l BÒu ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. ÷l{¶ã ¶l× h¹i clØ ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã óÐ
cs Îlai, cn óä BÒu ¬ B«s Îl{ã xaã h¹i clЬ hi« hÞ«, Î{ëã l{ oSµ clЬ Îl»¶ã
óÐ Îlp¶l ¬n¶l vô¶.
§éÎ ¶liT, Îõ ÎLã óôi c©y, ¬éÎ c©y Bil ó« h«s L«, ¬éÎ hí ól óÞ Îs¹Î læ
klÈu Ϋy, B«u Bí h¹ Îl{êã, qu¨¶ã cn klÝ ãiíi xuïã BÊÎ. ªlõ« dÞµ lï lCs, ªlai
¾ lny Î vps cƵ clÆÎ ªlõ« ¸lÝ, i ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, B· ¶lny L« ki BC¬ Baã. §Õ¶
hbc qu« qu© lsp lå, µlg¶ã ÎT Îles Îl× l«i ¶ã{êi B· cl¹y Bi ¬ÊÎ Låi.
¾«u kli ªlai ¾m B· u ª« ¸lÝ klái ¶mi Êy, viT Î{í¶ã Îlõ« ¶l ªps ªlCi ãiC¬
BÕ B©y clØ luy cuéc v©y óSÎ, hiÒ L« hÖ¶l cls óï ÎT lns Îlñ h˵ Îøc Îles i. ¸lb¶ã
ÎlÊy ªlai ¾m d{íi Ccl vÓ cƵ ª« ¸lÝ, ¬p vÓ cl¹y ¶lny l{ ó«y. ¼éÎ ÎT y L«
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 3 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 3 9 10 315