Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 4

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-57-
Håi thø t+
Quanh n¨m truyÒn quyÒn kiÕm
i l ¬ÆÎ ÎLêi, ÎL{êã kiÕ¬ h¹i cpã hg¶ã hC¶l clgi häi. ªLã hbc ¬b«
k¬, clØ ÎlÊy hã ó¹cl klÝ Bi hé¶ h¹i. ª« ¸lÝ Îles o{ µ c k¬
ÎLs¶ã ó« ¨¬ hiÒ Îpi ó« B· klCc x{« lu. ÷l{¶ã ¬çi kli ¼ôc ÷l© ªl«¶l ¬b«
k¬ Îíi hbc ÎlËÎ ¶l«¶l, u vÓ kla¶ã o«s ¶lË Lâ óé µl vp Îl© µl cñ« o{ µlô
¶l{ ÎlÕ ps, clØ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig lsÆc ¶l{ ¬éÎ Îß« ¶bi vËy Îlai.
¼b« Îíi ¬¶ã u ¶ã óçã ãle ÎlÊy ÷l© ªl«¶l _???_ cñ« o{ µ ¬¹¶l h¹
hè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c, lC c ¬å¬ vp ¶ãÈ ãi L«. ®çã liT ãle ÎlÊy o«u
h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ã{êi hí¶: “Giái hS¬”, u ¶ã¹c ¶liT v× ë ÎLT ¶bi ¬Êy ¨¬ «y,
¶ãspi ÎiÕã cñ« o{ µ L«, kla¶ã ó«s ãiê lä ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« ãi Î l«i. ¸Ëu
qu«y BÇu h¹i, ÎlÊy ¬éÎ B¹s ¶l© B«¶ã vuïÎ L©u, ¬Ø¬ ci.
§¹s ¶l© Bg ¬Æc Cs B¹s óps ¬pu vp¶ã, oSc ¬ÆÎ lå¶ã lps, Îgc ¶lS¬ ¶l{ oîi ó¹c.
- ¼{êi ¬Êy ¨¬ «y klã ÎlÊy clb dè¶ã k¬, kla¶ã ¶ãê ó©y ã clb h¹i ÎiÕ¶
óé BÕ ÎlÕ.
÷l© ªl«¶l cn ci, ÎLn hêi:
- K׫, ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l! Kla¶ã liÉu cm ãig ps B· Îi B¹s luy¶l Îíi ¶mi
B©y ÎlÕ! ª« ¸lÝ, cs ¬«u L« h¹y clps B¹s ÎL{ë¶ã Bi.
÷ãle hêi ÎlÇy, ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l h¹i q xuï¶ã y. ¼éc ª¨¶ã B¹i l© ci
¶gi:
- ªlai kla¶ã dC¬.
- _???_ vËy. Plp¬ ã{êi läc , lÔ ãƵ ãs¹i hùc óøc, Îù ¶liT µln caã i
¶ã«y. ªlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l© kÐs ¬×¶l ¬¹¶l quC, dÜ ¶liT ª« ¸lÝ µlni ã l«i
Ϋy óÞ S¬ kÐs h¹i. ¸lØ cg ÎlÕ, ¼éÎ ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B· Îlö Bc Îpi ãlÖ u Ϋ L«
o«s i. ª xs¶ã, B¹s ¶l© « c{êi « ¶gi i ¼ôc ÷l© ªl«¶l:
- r·s ¼éc B· ¬Êy ¨¬ «y klaã ãƵ clb, Î{ëã clb Bi clu du ÎË B©u B©u, Îl×
L« clb È Êµ ë B©y hbÎ d¹y cls BÖ. KÉ L« oï cñ« clb cò¶ã ¬«y ¬S hS¬ BÊy!
¾Sµ clÕÎ BÕ ¶mi ¬p c߶ k¬ B{îc ¬éÎ ¶l© Îpi l{ vËy!
Ï«i ãi vÓ¶ Îl{êã ¶gi óaã « l«u que i, «y ÎlÊy ó¹ kl Bå BÖ ¬×¶l,
¼ôc ÷l© ªl«¶l cg vt klsCi clÝ, Îù BSc hS¬.
¼éc ª«¶ã B¹s ¶l© h¹i ¶gi:
- ï clp! Ïa¬ «y óCc kla¶ã ÎiÒ¶ BÉ Îƶ㠓hÇy x×” cls clCu. ÷l{¶ã ó©y ã
B· ÎLgÎ ¶lË ¬Êy cCi vCi cñ« clCu i, óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ps ó©y ãiê?
÷ãle ÎlÊy B¹s l© ¶gi vËy, ¼ôc ÷l© ªl«¶l xbc Bé¶ã hi¶l cm ¶ãlÜ ÎlǬ: r·s
quû B¹s ¶py Îpi ó« Béc BCs, clï ãi«¶ã µlni Îƶ㠫l Ϋ óiÖÎ liÖu hp “Quû n¶l
ªö (cCi ógã ¬«). ÷Õu y ó»¶ã ¶ã d¹y cls ª« ¸lÝ ¬éÎ vpi B{ê¶ã, kÉ ¶ã l©
l¹l cls g hS¬ i. ÷l{¶ã dÜ y kla¶ã clÞu Îl©u ¶lË Bå BÖ, Ϋ µlni ¶ãlÜ cCcl
¶gi klÝcl Îl× y ¬íi clÞu d¹y. ÷ãlÜ Bs¹, ÷l© ªl«¶l ¶gi hiÒ:
- ª« ¸lÝ, B¹s ÎL{ë¶ã B· ¶lË hêi clØ óns cls cs, vËy cs ¬«u ¬«u quúy ι Bi!
D
Bích Huyết Kiếm - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 4 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 4 9 10 902