Ktl-icon-tai-lieu

bói kiếp trước

Được đăng lên bởi Bùi Vy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bạn có tin là có kiếp trước, kiếp sau? Có bao giờ bạn thắc mắc không biết kiếp trước hay trước trước nữa mình là
ai?
Nếu có những thắc mắc giống như vậy thì mời mọi người làm trắc nghiệm sau để tìm hiểu xem… 100 năm trước mình là
ai nhé (nhớ là chỉ để thư giãn thôi đó nghen!)… Tèng téng teng … úm ba la …. bắt đầu!
1. Bạn thích đi dạo phố trong những ngày trời lạnh?
Có =”=>” đến câu 2; không =”=>” đến câu 5
2. Thỉnh thoảng bạn cũng thích ăn mặc hoa hoè một chút.
Có =”=>” đến câu 3; không =”=>” đến câu 4
3. Bạn luôn cảm thấy tự tin trong công việc đang làm.
Có =”=>” đến câu 16; không =”=>” đến câu 6
4. Bạn rất thích ngắm sao.
Có =”=>” đến câu 7; không =”=>” đến câu 8
5. Hẹn đi chơi với nhau vậy mà đứa bạn lại cho bạn leo cây.
a . Dĩ nhiên là bạn vô cùng bực bội =”=>” về câu 2
b . Bạn cảm thấy lo lắng cho bạn ấy =”=>” đến câu 9
6. Bạn luôn nhớ rõ ngày sinh của bạn bè thân.
Có =”=>” đến câu 16, không =”=>” đến câu 9
7. Bạn thường mơ thấy những giấc mơ lãng mạn.
Có=”=>” đến câu 8, không =”=>” đến câu 11
8. Bạn thích gọi điện cho bạn bè để tán dóc.
Có =”=>” về câu 6, không =”=>” đến câu 9
9. Dường như bạn luôn hiểu được tính khí của những chú chó cưng trong nhà
Có =”=>” đến câu 21, không=”=>” đến câu 12.
10. Với bạn, tương lai là ….
a. Điều có thể đoán được =”>” đến câu 14
b. Nào ai biết ngày sau =”>” đến câu 11
11. Hiện tại bạn đang có một đối thủ trong lĩnh vực nào đó mà bạn luôn muốn chiến thắng.
Có =”>” về câu 8, không =”>” về câu 9
12. Vào thời gian rảnh hả, tui thích:
a. Đi chơi với bạn bè =”>” đến câu 15
b. Đoàn tụ với gia đình =”>” đến câu 13
13. Bạn đã từng thấy …ma chưa?
có =”>” về câu 11, không=”>” đến câu 14
14. Bạn có từng ra khỏi nhà khi chưa đánh răng rửa mặt?
Có =”>” đến câu 15, không =”>” về câu 11
15. Mình dễ ngủ lắm, chỉ cần ngả lưng 20 phút là thăng giấc rồi.
Có=”>” đến câu 29, không=”>” đến câu 33
16. Đang ở trong nhà , đột nhiên bạn nghe tiếng ầm ĩ ngoài ngõ, bạn sẽ ….
a. Chạy ngay ra xem có chuyện gì =”>đến” câu 17
b. Chẳng thèm quan tâm=”>” đến câu 22

17.Nếu để ý ai đó, bạn sẽ tìm mọi cách để “ngôi sao hiểu lòng tôi”.
Có =”>” đến câu 18, không =”>” đến câu 22
18. Bạn đang mơ ước sẽ được đi du học.
Có =”>” đến câu 20, không =”>” đến câu 19
19. Bạn luôn vạch kế hoạch ôn tập rõ ràng khi chuẩn bị cho một kì thi.
Có=”>” đến câu 37, không đến câu 24
20. Hic, hic, mình rất hay đánh mất mấy thứ lặt vặt.
Có =”>” đến câu 36, không =”>” về câu 19
21. Bạn thích diện áo màu gì hơn?
Xanh dương =”>” đến câu 22, đỏ> về câu 16
22. Bạn có tật nói hơi bị ...
Bn có tin là có kiếp trước, kiếp sau? Có bao gi bn thc mc không biết kiếp trước hay trước trước na mình là
ai?
Nếu có nhng thc mc ging như vy thì mi mi người làm trc nghim sau đ tìm hiu xem… 100 năm trước mình là
ai nhé (nh là ch đ thư giãn thôi đó nghen!)… Tèng téng teng … úm ba la …. bt đu!
1. Bn thích đi do ph trong nhng ngày tri lnh?
Có =”=>” đến câu 2; không =”=>” đến câu 5
2. Thnh thong bn cũng thích ăn mc hoa hoè mt chút.
Có =”=>” đến câu 3; không =”=>” đến câu 4
3. Bn luôn cm thy t tin trong công vic đang làm.
Có =”=>” đến câu 16; không =”=>” đến câu 6
4. Bn rt thích ngm sao.
Có =”=>” đến câu 7; không =”=>” đến câu 8
5. Hn đi chơi vi nhau vy mà đa bn li cho bn leo cây.
a . Dĩ nhiên là bn vô cùng bc bi =”=>” v câu 2
b . Bn cm thy lo lng cho bn y =”=>” đến câu 9
6. Bn luôn nh rõ ngày sinh ca bn bè thân.
Có =”=>” đến câu 16, không =”=>” đến câu 9
7. Bn thường mơ thy nhng gic mơ lãng mn.
Có=”=>” đến câu 8, không =”=>” đến câu 11
8. Bn thích gi đin cho bn bè đ tán dóc.
Có =”=>” v câu 6, không =”=>” đến câu 9
9. Dường như bn luôn hiu được tính khí ca nhng chú chó cưng trong nhà
Có =”=>” đến câu 21, không=”=>” đến câu 12.
10. Vi bn, tương lai là ….
a. Điu có th đoán được =”>” đến câu 14
b. Nào ai biết ngày sau =”>” đến câu 11
11. Hin ti bn đang có mt đi th trong lĩnh vc nào đó mà bn luôn mun chiến thng.
Có =”>” v câu 8, không =”>” v câu 9
12. Vào thi gian rnh h, tui thích:
a. Đi chơi vi bn bè =”>” đến câu 15
b. Đoàn t vi gia đình =”>” đến câu 13
13. Bn đã tng thy …ma chưa?
có =”>” v câu 11, không=”>” đến câu 14
14. Bn có tng ra khi nhà khi chưa đánh răng ra mt?
Có =”>” đến câu 15, không =”>” v câu 11
15. Mình d ng lm, ch cn ng lưng 20 phút là thăng gic ri.
Có=”>” đến câu 29, không=”>” đến câu 33
16. Đang trong nhà , đt nhiên bn nghe tiếng m ĩ ngoài ngõ, bn s ….
a. Chy ngay ra xem có chuyn gì =”>đến” câu 17
b. Chng thèm quan tâm=”>” đến câu 22
bói kiếp trước - Trang 2
bói kiếp trước - Người đăng: Bùi Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bói kiếp trước 9 10 125