Ktl-icon-tai-lieu

Các món ăn Việt nam truyền thống

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAÁC MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Muåc luåc ..................................................................................... 1
Thõt kho nûúác dûâa.................................................................... 7
Cua rang me chua.................................................................... 9
Caá cuöån thõt nêëm................................................................... 10
Goãi mñt töm thõt ..................................................................... 11
Thõt àöng................................................................................. 12
Cua bêëy xaâo gûâng, haânh........................................................ 13
Nem haãi saãn ...........................................................................14
Cúm thêåp cêím ........................................................................15
Nem caá.................................................................................... 16
Ö’c len xaâo dûáa....................................................................... 17
Lêíu haãi saãn............................................................................. 18
Caánh gaâ chiïn nûúác mùæm...................................................... 19
Caá bún têím rûúåu boã loâ........................................................... 20
Caá nêëu dêëm ............................................................................ 21
Boâ cuöën laá caãi......................................................................... 22
Canh sûúân chua ..................................................................... 23
Caá söët hêëp trûáng.................................................................... 24
Chaã caá...................................................................................... 25
Töí chim.................................................................................... 26
Cúm chaáy................................................................................ 27
Các món ăn Việt nam truyền thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các món ăn Việt nam truyền thống - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Các món ăn Việt nam truyền thống 9 10 728