Ktl-icon-tai-lieu

Chơi cầu cơ

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẦU CƠ (THIỆN ĐÀN, SAI CƠ.)

Việt Nam trước năm 1945, nhân dân thường tổ chức cầu cơ, say cơ, hay thiện đàn ở khắp nơi
trong cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ quan lại đến dân chúng. Đây là một sinh hoạt văn hoá
tâm linh, cũng là nguồn vui trong lúc đêm khuya thanh vắng. Nơi cầu cơ thường ở thiện đàn, ở đình
chùa, dinh, khám thờ… hay lập bàn ngay tại nhà. Có người cầu cơ để hỏi về công danh, thi cử, hỏi về
chuyện dựng vợ gả chồng, về con cái, về buôn bán làm ăn. Có người cầu cơ để hỏi xin thơ văn, thi
phú, chuyện về thời cuộc xoay vần, về hương hồn người thân đã mất…
Cơ giáng có khi là thần, tiên, thánh, ma, qủy. Có lúc rất linh ứng, có khi không. Thơ phú có
khi rất hay, có khi không hay, có khi có nghĩa, có khi không hiểu ý nghĩa là gì… Có bài thơ bằng Hán
Nôm, có khi chỉ là những bài thơ nôm mộc mạc. Hiện tại, nước ta còn lưu giữ được 246 bộ sách bằng
thơ, do các vị thần tiên Việt Nam giáng bút ở các thiện đàn, nhiều nhất là thiện đàn ở Đền Ngọc Sơn,
được in bằng mộc bản chữ Hán nôm, từ những thế kỷ trước. Các vị thần tiên như: Thần Tản Viên, Phù
Đổng Thiên Vương, Liễu Hạnh công chúa, Từ Đạo Hạnh, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ
Lão, Tô Hiến Thành, Nguyễn Bĩnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Du, Huỳnh Thúc Kháng…
Hiện nay sách “Những vần thơ của các vị tiên” đã được dịch và xuất bản.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì cuối năm 1945, mặc dù rất bận rộn việc nước, Bác Hồ đã
đến thăm Hội Hướng Thiện ở Đền Ngọc Sơn, trò chuyện với các hội viên của Hội, Bác căn dặn: “Các
Cụ cao tuổi mà vẫn còn giảng thiện cho bà con theo, thế là rất quý. Tôi xin phép gợi thêm vài ý. Tôi
nghỉ điều thiện tốt nhất là yêu nước, yêu dân chủ; điều ác lớn nhất là xâm lược, áp bức. Tôi đề nghị
các cụ khi giảng thiện nên chú ý khuyên đồng bào bảo vệ độc lập, tự do và tăng gia sản xuất, xây dựng
dân chủ”.
Riêng tôi (Quảng Ngãi) cũng có tổ chức cầu cơ nhiều lần ở gia đình từ những năm trước 1960,
và cũng có 1 tập sách vài chục bài thơ do thần tiên giáng bút. Nhưng đã bị cháy mất do chiến tranh.
Có nhiều sự việc hỏi thần tiên giáng bút thời đó, bây giờ ngẩm lại rất linh ứng.
Cách Cầu cơ:
Muốn cầu cơ phải có hai dụng cụ đó là bàn cơ và con cơ.
 Bàn cơ: là một miếng bìa cứng, khổ lớn, (hay 1 tấm ván), vẽ một vòng tròn ở tờ giấy. Trên
cùng viết lên đó những mẫu tự chữ cái từ A,B,C.., các con số từ 0 đến số 9, với các dấu: , . ? ~
` ' (phết, nặng, hỏi, ngã, huyền, sắc). Và các ô: Có, Không, Đúng, Sai, Thăng, Giáng. Thánh,
Thần, Tiên, Ma, Quỷ, Cô hồn. Ở giữa bàn...
CẦU CƠ (THIỆN ĐÀN, SAI CƠ.)
 !"#$%
&'(!) *++(,-. */01-!2&.3&4
-5-!63&-/ 7#3$0" !" 8
9#4:-;%<!.!0=> ?@3A+B@3A
C3D'63A&43A<+<4-!0=> ?@E3
%/3A2E&33A6 FG:
=4>#-!74,H0=>-/G->##+0I%/>
#G>##+>#>J>##+?KJ-!8:=><!<LM4
+>#N-!O<!+2.0M.P-O DQR<24<L
&43)74</"4 !AG-! !"1AST
D<L2<'OM4+(O*#U0=43)7VII'7W9
1I7XYM.+/I(1.&M.IM1.&MZ!IW.5
XF&I+M*I!YZJ[7W9[$[&Y\M]I/[4:
M4^O3H43)7_ F D)3!EG<'0
I`&I*JYa\8bc9G<;23Z4M6 F
*M2MI"1ASTP34237HM2Z4cV^=4
=d&!3eP'&<!&`&*-!G,K0I+E%f%D73!K0I+
N AbG-!77Hg A4-G-!E-D4%<0I+ A)
4d#'7/K#7 6<!&<'&3 2-;%C&3!'EGEC
H_0
h7+ij'Fk5>A-" 8(ORl
3!5>;%43!d<!&74</0 F<)4G&*0
=>AC3@74</ ><m-.G-0
Cách Cầu cơ:
nb%'>dd >-!<!3!&0
Z!V-!2*<8#-iG34k3o23PP"G0I7
93*-7 >OeCO4(pZ=004&b(l *b34GV0qr
sti%*c@FA$k0!4+V=>[+1/TIu40I4
II7njU=+60vO<!>+NH&0Z!-/.
G#>*-<!o"7-4o?! 2#6
;%08*<!%' DO#w ?>?9-#+7 -+0
=&V-!2F3484&34P-#$!04P
D#,;(O6 FE* d-!oGb3846Gx90
*34P#>8/>?92 6E&c34-5
D0=> >y4 3!&&"y> ?-!&.01)
%' >&->-772x8-70
=H-! c-7& S<!/ czi7S>3xG%
?-7kg
n2#-78 c@g
n2@3!4#KC#Kb!&N *f%!>J0
X{|}V
[@8%'O4 ?f%!'-0
Chơi cầu cơ - Trang 2
Chơi cầu cơ - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chơi cầu cơ 9 10 731