Ktl-icon-tai-lieu

Đấu trường đãm máu - VII

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VII
Sau khi cuâng vúå nghó úã traåi Rinhcönaàa suöët muâa
thu vaâ muâa àöng, Gaàacàö trúã vïì Xïvilú vaâo cuöëi
thaáng ba, vò anh coá húåp àöìng àêëu trong dõp lïî Phuåc
Sinh.
Caãnh nöng thön, khöng khñ khoaáng àaäng, nhûäng
buöíi têåp luyïån thên thïí àaä laâm cho sûác khoãe cuãa anh
phuåc höìi hoaân toaân. Khöng nhûäng anh khöng ài khêåp
khiïîng nûäa maâ anh coân cho rùçng chên anh àaä nhanh
nheån maånh meä bùçng khi xûa. Sau möåt cuöåc ài böå daâi
hoùåc ài sùn suöët ngaây, anh chó húi thêëy tï tï trong
khuyãu chên. Nhûng cöng viïåc cuãa ngûúâi mataào trïn
baäi àêëu chó lêu khoaãng vaâi phuát vaã laåi nhûäng caãm
giaác khoá chõu nho nhoã àoá nhêët àõnh ñt lêu nûäa seä hïët,
cuäng nhû nhiïìu caái khoá chõu nghiïm troång hún nhiïìu.
Àöi luác úã trong phoâng möåt mònh, anh àûáng ûúän ngûåc
trûúác gûúng soi, laâm böå àiïåu cuãa ngûúâi àêm boâ.
Phêåp!... Con boâ vö hònh guåc xuöëng baäi caát tûúãng tûúång
vaâ ngûúâi mataào móm cûúâi vui veã nghô túái sûå thêët
voång cuãa nhûäng keã thuâ cûá hñ hûãng àûúåc thêëy caãnh suy
taân cuãa anh. Anh noáng ruöåt muöën mau túái ngaây laåi
àïën àêëu trûúâng àïí thêëy cöng chuáng chaâo àoán nhiïåt
liïåt buâ vaâo nhûäng ngaây chûäa vïët thûúng.
Bûúác vaâo tuêìn lïî Thaánh, Gaàacàö laâm möåt viïåc
khiïën meå anh rêët vui.
Àêëu trûúâng àêîm maáu 293
http://ebooks.vdcmedia.com
Đấu trường đãm máu - VII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu trường đãm máu - VII - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Đấu trường đãm máu - VII 9 10 615