Ktl-icon-tai-lieu

game online

Được đăng lên bởi trinhquynhhuong95
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG NGHIỆN GAME ONLINE CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................ 4
2. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................................4
3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................................... 5
3.1. Mục tiêu chung........................................................................................................................5
3.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................................5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................................5
4.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................................6
Thực trạng nghiện game online của các bạn sinh viên ở khu vực làng Đại Học.......................................6
4.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................................. 6
5. Tổng quan nghiên cứu.................................................................................................................6
6. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu...................................................................................6
6.1. Phương pháp luận.................................................................................................................... 7
6.2. Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................................................7
II. PHẦN NỘI DUNG.................................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VỀ GAME ONLINE ĐỐI VỚI SINH VIÊN....................................7
1. Cơ sở lí luận.............................................................................................................................. 7
1.1. Khái niệm online..................................................................................................................... 8
1.2. Khái niệm game online............................................................................................................. 8
C...
1
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG NGHIỆN GAME ONLINE CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................4
2. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................................4
3. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................................5
3.1. Mục tiêu chung........................................................................................................................5
3.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................................5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................................5
4.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................................6
Thực trạng nghiện game online của các bạn sinh viên ở khu vực làng Đại Học.......................................6
4.2. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................................6
5. Tổng quan nghiên cứu.................................................................................................................6
6. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu...................................................................................6
6.1. Phương pháp luận....................................................................................................................7
6.2. Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................................................7
II. PHẦN NỘI DUNG....................................................................................................................7
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VỀ GAME ONLINE ĐỐI VỚI SINH VIÊN....................................7
1. Cơ sở lí luận..............................................................................................................................7
1.1. Khái niệm online..................................................................................................................... 8
1.2. Khái niệm game online.............................................................................................................8
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHƠI GAME ONLINE CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY.............................14
1. Thực trạng chơi game của sinh viên............................................................................................14
2. Nguyên nhân dẫn tới tới tình trạng nghiện game...........................................................................17
2.1. Thiếu các địa điểm vui chơi cho sinh viên.................................................................................17
2.2. Do bản thân game đó có sức hấp dẫn lớn đối với người chơi........................................................18
2.3. Do bản thân của sinh viên.......................................................................................................19
2.4. Do bạn bè............................................................................................................................. 19
GVHD: TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG
game online - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
game online - Người đăng: trinhquynhhuong95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
game online 9 10 276