Ktl-icon-tai-lieu

Harry Poter và hòn đá phù thủy

Được đăng lên bởi hocsjnhnho
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 7342 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Harry Potter Và Hòn ðá Phù Th y
L I GI I THI U
“Harry Potter s n i ti ng - như m t huy n tho i. Tôi s không ng c nhiên n u sau này
ngư i ta g i ngày hôm nay là ngày Harry Potter: s có sách vi t v Harry. M i ñ a tr
trong th gi i chúng ta r i s bi t ñ n tên nó!”. L i tiên ñoán c a bà giáo sư phù th y
McGonagall v s ph n ñ a bé m côi khi m i m t tu i y, nay ñã hoàn toàn tr thành
s th t: Hàng tri u tr em trên th gi i ñ c Harry Potter, l p nhóm b n Harry Potter,
m trang web Harry Potter. Ba năm nay Harry Potter ñã th c s cùng s ng, cùng h c,
cùng chơi, cùng chia s kinh ngi m và cùng l n lên v i hàng tri u tr em th gi i.
Câu chuy n b t ñ u b ng nh ng bi n c kỳ l khi Harry v a ñúng mư i m t tu i, ñư c
g i là nh p h c trư ng chuyên ñào t o phù th y và pháp sư. Năng l c siêu phàm c a
Harry b c phát, l i ñư c h c h i thêm nhi u pháp thu t cao cư ng nhà trư ng
Hogwarts, Harry tr i qua nh ng cu c th thách và phiêu lưu kỳ l , phát tri n d n tài
năng và tính cách, vư t qua nh ng sai l m và khuy t ñi m, ñ t dư c nh ng thành tích
vang d i cho ñ i và trư ng c a mình.
Nhưng lão phù th y Voldemort, k ñã gi t cha m Harry Potter và toan gi t c c u bé,
l i tái xu t hi n. Nh ng th l c h c ám d a hơi lão l i tr i lên ñe do th gi i lương
thi n, h n nhiên. Harry Potter tr thành ngư i anh hùng nh tu i dũng c m và tài gi i,
ñư c nh ng ngư i hi n lương tin c y, ng h trong cu c chi n d ng dai ch ng l i th
l c h c ám.Cũng như c u bé bay Peter Pan, hay Alice x s th n tiên, hay siêu nhân,
Harry Potter giúp chúng ta m r ng trí tư ng tư ng, th a mãn nh ng mong mu n sáng
t o, bay nh y hành hi p, kh ng ñ nh nh ng giá tr nhân b n và và b o v chân lý. Harry
Potter là m t Tôn Ng Không ki u Anh c a th gi i công nghi p hi n ñ i. Cũng như Ng
Không, Harry Potter hào hi p, kh ng khái, thông minh ñ n tinh quái, hi u kỳ, hi u h c,
kính th y, yêu b n, căm ghét th l c h c ám.
Harry Potter ñư c tr em kh p th gi i yêu m n vì nó là bi u tư ng c a s lương thi n
trong sáng h n nhiên tr thơ mà th l c h c ám không th nào tiêu di t ñư c. Harry
Potter s cùng các em l n lên, s chi n th ng, n i ti ng và vĩ ñ i.
Chương 01: ð A BÉ V N S NG
Ông bà Dursley, nhà s 4 ñư ng Privet Drive, t hào mà nói h hoàn toàn bình thư ng,
cám ơn bà con quan tâm. Bà con ñ ng trông mong gì h tin vào nh ng chuy n kỳ l
hay bí n, ñơn gi n là vì h ch ng hơi ñâu b n tâm ñ n m y trò v v n ñó.
Ông Dursley là giám ñ c m t công ty g i là Grunnings, chuyên s n su t máy khoan.
Ông là m t ngư i cao l n l c lư ng, c g n như không có, nhưng l i có m ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Harry Poter và hòn đá phù thủy - Người đăng: hocsjnhnho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
Harry Poter và hòn đá phù thủy 9 10 697