Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 14

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-258-
Håi thø m(êi bèn
An bµy ¶o diÖu
u¸i l∙o nh©n trÇm ng©m t l¸t i chËm r¶i i:
- Ngoµi §«ng H¶i cã t n¬i i Thn m §¶o, vÞ b»ng h÷u cè giao
cña l∙o phu ®Rîc nh©n xRng lµ Thnm §¶o c, cã lÏ c« nng biÕt c?
An TiÓu nh nghe vËy th× bn s¾c, ®«i m¾t h¹nh trßn xoe nh×n qu¸i l∙o nh©n mét
i l©u mµ kh«ng i ®c lêi nµo.
PhR¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ:
- Kh«ng biÕt t cuéc qu¸i l∙o nh©n nµy ai? nh nhR l∙o ta rÊt i chuyÖn cña
An gia?
NghÜ ®Õn ®©y th× chµng kng kn nhÉn ®c n÷a nªn cung thñ, i:
- L∙o tiÒn i cã thÓ cho vn bèi thØnh gi¸o ®¹i danh kh«ng?
Qu¸i l∙o nh©n kh«ng tr¶ lêi c©u hái cña TuyÕt Nghi mµ lín tiÕng i TiÓunh:
- T¹i sao c« nR¬ng kh«ng nãi?
An TiÓunh chau mµy liÔu, nµng thë dµi t i råi i:
- §ãgia p cña vn bèi!
NhÊt ti, qu¸i l∙o nh©n nhR muèn nhy dùngn, l∙o buéc mng kªu lín:
- An ChÊn Vâ lµ p th©n cña c« nR¬ng µ?
Kh«ng ®îi An TiÓunh tr¶ lêi, l∙o bu«ng tiÕng thë dµi i i tiÕp:
- Kh«ng ngê c« nR¬ng ® lín nhR thÕ nµy råi! N¨m xRa, khi l∙o phu thÊy c« nR¬ng
th× cã lÏ c« nR¬ng chØ khng n÷a ti mµ ti, b©y giênh ra ®h¬n mRêi s¸u n¨m råi!
An TiÓunh nghe qu¸i l∙o nh©n nh¾c ®Õn chuyÖn Êu ti cña m×nh th× rÊt c¶m ®éng,
nµng cung thñ hµnh lÔ t lÇn n÷a vµ i:
- L∙o tiÒn i quen biÕt tiªn phô mµ vn bèi l¹i kh«ng biÕt l∙o, thËt lµ ®¾c téi.
Qu¸i l∙o nh©n ci ha h¶, i:
- C« nR¬ng kh«ng cÇn kh¸ch khÝ.
Bçng nhiªn thÇn s¾c cña l∙o trÇm h¼n xuèng, l∙o ngÉn ngRêi gy l¸t i lín tiÕng
i:
- C« nR¬ng, lÏ nµo p th©n cña c« nR¬ng ®∙ quy tiªn?
An TiÓunh buån bi:
- Tiªn p mÖnh b¹c nªn ®∙ t¹ thÕ h¬n mi n¨m råi!
Qu¸i l∙o nh©n thén ngRêi t lóc l©u i míi i:
- §∙ mRêi n¨m råi? T¹i sao lo phu ch¼ng hay biÕt g× vËy? LÖnh ®Rêng th× sao?
VÉn cßn ë Thnm §¶o c?
DRêng nhR TiÓunh kh«ng muèn i nhiÒu ®Õn chuyÖn mÉu th©n nªn l¾c ®Çu, i:
q
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 14 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 14 9 10 269