Ktl-icon-tai-lieu

Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÛÚNG BA
I
Àaä tûâ lêu, töi vêîn ûúác mú coá möåt vùn phoâng thêåt
àêìy àuã tiïån nghi àïí gêy êën tûúång vúái khaách haâng,
nghôa laâ möåt vùn phoâng sang troång tên kò. Paula àaä
phaãi boã ra nhûäng xêëp tiïìn khoá nhoåc lùæm chuáng töi múái
kiïëm àûúåc àïí mua sùæm àöì àaåc, tûâ tuã, baân, kïå saách,
thaãm chên, reâm cûãa cho àïën caã dùm bûác hoåa treo
tûúâng cuãa mêëy hoåa sô treã nhûng coá neát veä coá thïí nhêåp
nhùçng vúái möåt hoåa sô danh tiïëng thúâi xûa. Sau khi
hoaân thaânh cöng viïåc trang trñ nöåi thêët xong, töi cuäng
àïí yá ài túái möåt söë vùn phoâng cuãa caác haäng àùåt úã
Orchid Building àïí nhêån xeát. Coá vaâi núi khaá hún truå
súã cuãa chuáng töi, nhûng coá nhiïìu núi khöng bùçng. Noái
chung khöng coá núi naâo laâm cho töi phaãi ganh tõ theâm
132 JAMES HADLEY CHASE
Ebooks.vdcmedia.com
Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa 9 10 218