Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 13

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
111
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BA
THIEÁU NIEÂN LUYEÄN VOÕ BÒ NOÄI THÖÔNG
Taï Yeân Khaùch sa saàm neùt maët hoûi:
-Boái ñaïi phu ! Ñaïi phu aâm hoàn chöa tan hay sao maø cöù quanh quaån maõi vôùi Taï
moã ? Ñaïi phu cho Taï moã bieát caùc vò tôùi ñaây vôùi muïc ñích gì ?
Boái Haûi Thaïch ñaùp:
-Muïc ñích gì thì taïi haïï ñaõ noùi roài, sao tieân sinh coøn hoûi maõi ?
Roài y quay laïi hoûi boïn tuøy tuøng:
-Caùc anh em chuùng ta leân ñaây vôùi muïc ñích gì ?
Boïn tuøy tuøng tuy coù taùm ngöôøi, tröø Meã höông chuû bò Taï Yeân Khaùch naém giöõ, coøn
baûy gaõ kia töø luùc ñeán tôùi giôø vaãn chöa môû mieäng, baây giôø môùi ñoàng thanh ñaùp:
-Boïn taïi haïï ñeán ñaây chæ xin vaøo ra maét Bang chuùa vaø cung thænh ngöôøi veà ngay
toång ñaø.
Taï Yeân Khaùch töùc giaän hoûi:
-Caùc ngöôi noùi ñi noùi laïi döôøng nhö vaãn nghi ngôø laõo phu ñem giaáu bang chuùa
cuûa caùc ngöôi. Coù phaûi theá khoâng ?
Boái Haûi Thaïch ñaùp:
-Boïn taïi haïï chöa gaëp maët Thaïch bang chuùa thì nhöõng moái aån tình khoâng ai daùm
ñoaùn caøn.
Y quay laïi ngoù moät haùn töû trung nieân thaân hình cao lôùn noùi:
-Vaân höông chuû ! Höông chuû cuøng caùc vò hieàn ñeä chia nhau boán maët tìm kieám
Bang chuùa. Neáu thaáy ñaïi giaù bang chuùa ôû ñaâu thì laäp töùc baùo cho tieåu huynh hay.
Haùn töû ñöôïc keâu baèng Vaân höông chuû tay caàm moät ñoâi ñoaûn kích saùng loaùng
ñaùp:
-Tieåu ñeä xin tuaân meänh.
Roài gaõ lôùn tieáng noùi:
-Caùc vò huynh ñeä ! Boái tieân sinh coù leänh truyeàn. Chuùng ta phaûi ñi kieám bang
chuùa.
Saùu gaõ kia ñoàng thanh ñaùp:
-Phaûi roài !
Baûy ngöôøi ñi giaät luøi maáy böôùc roài quay mình ñi vaøo röøng.
Taï Yeân Khaùch tuy ñaõ kieàm cheá ñöôïc moät ngöôøi, nhöng laõo thaáy boïn ngöôøi bang
Tröôøng Laïc chaúng quan taâm gì ñeán söï yeân nguy cuûa Meã höông chuû, ai cöù vieäc naáy
maø ñi, hình nhö hoï chaúng e deø chi heát. Duø laõo coù haï saùt Meã höông chuû, hoï cuõng coi
Hiệp Khách Hành - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 13 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 13 9 10 839