Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 18

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
154
HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM
HOA COÂ NÖÔNG THOAÙT KHOÛI LAO TUØ
Thaïch Phaù Thieân xin loãi roài caàm cheùn traø maø chaøng chöa uoáng ñöa cho Traàn
Xung Chi noùi:
-Traàn höông chuû! Höông chuû uoáng cheùn naøy cuõng ñöôïc.
Traàn Xung Chi caëp loâng maøy döïng ngöôïc leân. Gaõ nghó thaàm:
-Ñaèng naøo mình cuõng chaúng thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa haén. Ñaõ laø baäc ñaïi tröôïng
phu ñaâu coù sôï caùi cheát?
Gaõ ñoùn laáy cheùn traø uoáng öøng öïc moät hôi caïn saïch. Uoáng xong gaõ ñaët maïnh cheùn
traø xuoáng kyû roài noùi baèng moät gioïng theâ thaûm:
-Bang chuùa ñoái vôùi keû thuoäc haï sôùm khuya moät daï trung thaønh nhö vaäy. Nhöng
keû thuoäc haï cuõng nguyeän cho bang Tröôûng laïc vui veû ngaøn thu vaø caàu chuùc Thaïch
bang chuùa soáng laâu traêm tuoåi.
Thaïch Phaù Thieân hieåu ñöôïc caâu "caàu chuùc Thaïch Bang chuùa soáng laâu traêm tuoåi",
nhöng chaøng khoâng hieåu Traàn xung Chæ noùi ñaây laø moät caâu phaûn thuyeát, moät lôøi
nguyeàn ruûa. Chaøng lieàn ñaùp:
-Ta cuõng caàu chuùc cho Traàn Höông chuû soáng laâu traêm tuoåi.
Caâu naøy loït vaøo tai Traàn Xung Chi thì laïi bieán thaønh moät caâu mæa mai cay ñoäc.
Gaõ yeân chí laø mình chuùng ñoäc saép cheát ñeán nôi maø Bang chuùa, noùi vaäy laø ñeå xoùc
moùc gaõ. Gaõ lieàn cöôøi laït buïng baûo daï:
-Ta cheát ñeán nôi roài ngöôi coøn nhieác moùc ta soáng laâu traêm tuoåi nöõa ö ?
Roài gaõ lôùn tieáng noùi :
-Thuoäc haï khoâng hieåu ñaõ phaïm toäi gì vôùi Bang chuùa maø phaûi töû hình. Nhöng soá
maïng thuoäc haï ñaõ theá, töôûng Bang chuùa cuõng chaúng neân nhieàu laøm chi.
Ngöøng moät laùt gaõ noùi tieáp:
-Böõa nay thuoäc haï veà ñaây baùo caùo cuøng Bang chuùa laø ñeâm qua coù hai ngöôøi ñaøn
baø thieän tieäu xoâng vaøo Sö oai ñöôøng. Moät ngöôøi laø thieáu phuï traïc töù tuaàn,coøn ngöôøi
nöõa laø moät coâ gaùi lôùn chöøng hai möôi baåy, hai möôi taùm tuoåi. Caû hai ngöôøi ñaøn baø
naøy ñeàu söû tröôøng kieám maø chieâu thöùc voõ coâng cuøng moät ñöôøng loái vôùi phaùi Tuyeát
Sôn thaønh Laêng Tieâu. Thuoäc haï daãn boä thuoäc ra tay caàm naõ nhöng kieám phaùp cuûa
ñoái phöông raát cao minh. Beân ta bò hoï gieát maát ba teân ñeä töû. Thieáu nöõ beân ñòch
cuõng truùng moät ñao vaøo ñuøi neân bò baét soáng. Vaäy thuoäc haï veà trình Bang Chuùa ñeå
laõnh toäi.
Thaïch Phaù Thieân hoûi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 18 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 18 9 10 121