Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
10
HOÀI THÖÙ HAI
THAÏCH TRANG CHUÙA THEO DOÕI BOÏN KIM ÑAO
Thaây ma haønh ñoäng raát chaäm chaïp. Y böûa heát hôn chuïc chieác baùnh maø maát moät
khoaûng thôøi gian chöøng chaùy heát neùn höông. Y tìm maõi khoâng thaáy baùnh nöõa môùi
töø töø quay ñaàu laïi döôøng nhö ñeå doøm ngoù boán phía xem coøn nöõa khoâng.
Gaõ aên xin ñoät nhieân nhìn ra thaáy moät vaät thì hoàn vía leân maây.
Nguyeân gaõ naáp ôû trong goùc böùc töôøng, aùnh traêng töù phía sau löng phaûn chieáu laïi
boùng gaõ in xuoáng maët ñaát. Boùng naøy ñaàu buø toùc roái ôû ngay beân thaây ma.
Gaõ aên xin chôït thaáy chaân töû thi nhuùc nhích. Khoâng hieåu töø ñaâu ñem ñeán cho gaõ
moät luoàng duõng khí. Gaõ keâu leân moät tieáng roài co gioø chaïy tuoát.
Thaây ma trong coå aám ôù la leân:
-Baùnh nöôùng, baùnh nöôùng!
Roài cuõng caát böôùc ñuoåi theo.
Gaõ aên xin vaáp phaûi quaûng daây neân ngaõ laên xuoáng ñaát .
Thaây ma lieàn thoø tay ra toan naém laáy löng gaõ. Gaõ aên xin laên ñi moät voøng traùnh
khoûi roài co gioø chaïy.
Thaây ma loàm coàm maõi khoâng daäy ñöôïc. Y choáng tay xuoáng ñaát moät hoài môùi
ñöùng leân noåi. Nhöng chaân y daøi, böôùc xa. Tuy y vöøa ñi vöøa laûo ñaûo nhö ngöôøi say
röôïu maø chæ möôøi maáy böôùc ñaõ ñuoåi tôùi sau löng gaõ aên xin.
Gaõ aên xin chaïy gaàn ñeán goác caây thì chôït nhôù ra coù ngöôøi noùi thaây ma khoâng
chaïy quanh ñöôïc. Gaõ töï nhuû:
-Mình cöù chaïy quanh goác caây laø quyû nhaäp traøng ñuoåi khoâng kòp.
Gaõ döøng böôùc toan chaïy quanh thì ñoät nhieân sau gaùy bò naém chaët. Gaõ bò thaây ma
nhaác leân.
Thaây ma caát tieáng hoûi:
-Ngöôi aên caép baùnh cuûa ta phaûi khoâng?
Ñaõ ñeán nöôùc naøy, gaõ aên xin khi naøo coøn daùm choái caõi ñaønh gaät ñaàu.
Thaây ma gaïn hoûi:
-Ngöôi…ngöôi aên roài phaûi khoâng?
Gaõ aên xin laïi gaät ñaàu.
Thaây ma giô tay keùo aùo gaõ aên xin ñaùnh “soaït” moät tieáng. Aùo gaõ bò raùch ngay
moät maûng xuoáng ñeán buïng döôùi. Mieáng aùo raùch roäng chöøng boán taác, daøi ñeán hai
thöôùc, gaõ aên xin chæ maëc moät manh aùo, neân vöøa bò thaây ma moùc raùch ñaõ loä da thòt
töø tröôùc ngöïc xuoáng buïng.
Töû thi laïi noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 2 9 10 952