Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 20

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
172
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI
ÑINH BAÁT TAM HAØI LOØNG TAËNG BAÛO
Luùc naøy trôøi yeân gioù laëng, maët nöôùc phaúng lì, trong suoát. Maûnh traêng khuyeát in
xuoáng loøng soâng.
Caây saøo thuyeàn baèng tre cuûa Ñình Ñang choáng vaøo bôø ñaåy maïnh thuyeàn ñi. Maët
nöôùc laên taên soùng gôïn.
Maûnh traêng in ñaùy nöôùc bieán maát. aùnh traêng gieo xuoáng maët soâng moät laøn saùng
baïc. Con thuyeàn veo veo löôùt veà phía tröôùc.
Hai beân bôø soâng ngaøn lieãu xanh om. Xa xa, aån hieän maáy tuùp nhaø thöa thôùt.
Canh khuya vaéng veû, moät muøi thôm man maùc thoang thoaûng ñöa vaøo muõi Thaïch
Phaù Thieân. Chaøng chaúng hieåu laø muøi thôm hoa coû treân bôø ñöa xuoáng hay ôû ngöôøi
Ñinh Ñang tieát ra. Coù khi laø muøi thôm cuûa caû hoa cuøng ngöôøi hoaø laãn.
Con thuyeàn nhoû ñi raát mau theo doøng soâng quanh co uoán khuùc roài reõ vaøo moät
ngaùch nhoû, beân coù moät caây caøu ñaù baéc ngang.
Ñinh Ñang cho thuyeàn ñaäu döôùi gaàm caàu roài buoäc daây vaøo moät caønh lieãu.Raëng
lieãu caønh laù um tuøm xoeø ra che kín caû caây caàu nhoû beù. aùnh traêng luoàn qua nhöõng
khe laù lieãu gieo xuoáng nhöõng chaám vaøng loám ñoám. Chieác thuyeàn con ñaäu döôùi
gaàm caàu raát kín ñaùo chaúng khaùc moät gian nhaø nhoû thieân nhieân.
Thaïch Phaù Thieân caát tieáng khen:
-Quang caûnh nôi ñaây thöïc laø hay! Duø giöõa ban ngaøy, ngöôøi voâ tình khoù maø bieát
ñöôïc coù thuyeàn ñaäu choán naøy.
Ñinh Ñang cöôøi noùi :
-Theá maø sao maõi ñeán hoâm nay Thieân ca môùi ngoû lôøi khen ngôïi ?
Naøng chui vaøo trong khoang laáy chieáu ra traûi leân ñaàu thuyeàn. Naøng laïi saép cheùn
baùt cho hai ngöôøi, vöøa ñaët hoà röôïc xuoáng vöøa cöôøi noùi:
-Thieân ca ngoài xuoáng ñaây uoáng röôïu chôi!
Ñinh Ñang laïi laáy theâm maáy thöù rau, ñaäu, thòt khoâ baøy ra tröôùc maët Thaïch Phaù
Thieân.
Thaïch Phaù Thieân nhìn Ñinh Ñang caàm hoà roùt röôïu, muøi thôm boác leân ngaøo ngaït.
Tuy tröôùc kia chaøng ñaõ nhieàu laàn nghe maãu thaân noùi ñeán chuyeän uoáng röôïu thöôûng
traêng, nhöng röôïu laø caùi gì, muøi vò noù theá naøo, chaøng chöa neám qua. Khi chaøng ôû
vôùi Taï Yeân Khaùch maáy naêm trôøi treân Thieân ma laõnh, laõo cuõng khoâng uoáng moät
gioït röôïu naøo bao giôø, dó nhieân chaøng khoâng ngöûi thaáy muøi röôïu.
Hiệp Khách Hành - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 20 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 20 9 10 244