Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 29

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
257
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN
THÖÔNG LANG QUAÂN TRUYEÀN THUÏ VOÕ COÂNG
Ñinh Ñang ñöa maét nhìn Thaïch Phaù Thieân. Luùc aáy maët trôøi môùi moïc, aùnh thieàu
döông chieáu vaøo maët chaøng coi raát hoàng haøo. Caëp maét linh ñoäng ra chieàu khaån
thieát.
Ñinh Ñang thôû daøi hoûi:
-Neáu ca ca khoâng phaûi laø Thieân ca thì sao treân vai laïi coù veát raêng tieåu muoäi caén
vaøo ? Sao ca ca cuõng thích treâu hoa gheïo nguyeät, ra chieàu laû lôi say ñaém Hoa coâ
nöông ôû phaùi Tuyeát Sôn ? Neáu ca ca ñuùng laø Thieân ca thì sao thoát nhieân laïi trôû neân
ngôù ngaån, khoâng phong löu hoaït baùt gioáng nhö tröôùc chuùt naøo ?
Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp:
-Ta laø tröôïng phu cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang maø thöïc thaø chaát phaùc laïi khoâng
hay ö ?
Ñinh Ñang laéc ñaàu ñaùp:
-Khoâng ! Chaúng thaø ca ca cöù vui veû hoaït baùt nhö ngaøy tröôùc thì duø coù thaàm leùn
vôùi nhöõng thieáu nöõ khueâ caùc, tieåu muoäi coøn thaáy deã chòu hôn laø ca ca giöõ quy cuõ
theá naøy.
Ñinh Ñang raát khoù chòu trong loøng. Naøng cho laø caøng noùi vôùi Thaïch Phaù Thieân
caøng theâm böïc mình.
Ñoät nhieân, khí töùc xoâng taän coå naøng khoâng nhòn ñöôïc, ñöa tay ra naém laáy tai
chaøng keùo moät caùi thaät maïnh ñeán chaûy maùu ra.
Thaïch Phaù Thieân ñau quaù. Chaøng haát maïnh tay moät caùi.
Ñinh Ñang caûm thaáy moät luoàng noäi löïc maõnh lieät phi thöôøng ñaùnh vaøo caùnh tay
mình, voäi buoâng chaøng ra. Ngöôøi naøng bò haát maïnh veà phía sau, suyùt nöõa ñuïng gaõy
caû coät choáng mui thuyeàn.
Ñinh Ñang la leân moät tieáng:
-UÙi chao !
Roài naøng lôùn tieáng maéng:
-Khæ chöa ! Ñaùnh vôï maø vaän ñaïi löïc hung döõ ñeán theá ö ?
Thaïch Phaù Thieân aáp uùng:
-Xin loãi, xin loãi ! Ta … khoâng coá yù nhö vaäy ñaâu.
Ñinh Ñang nhìn xuoáng caùnh tay mình thaáy söng vuø leân vaø tím baàm laïi. Thoát
nhieân veû maët naøng ñang töùc toái boãng ra chieàu möøng rôõ. Naøng naém chaët laáy hai tay
Thaïch Phaù Thieân laéc ñi laéc laïi maáy caùi noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 29 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 29 9 10 211