Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 35

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh

Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn

HOÀI THÖÙ BA MÖÔI LAÊM
CAÛM LOØNG TRI KYÛ ANH HUØNG SA LEÄ
Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi, kinh haõi hôn caû bò Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi nôi.
Khi hai ngöôøi ñi xa maáy chuïc böôùc roài chaøng nhìn boùng sau löng thì quaû nhieân
ñuùng laø Ñinh Ñang vaø Ñinh Baát Tam.
Nguyeân Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù laø hai anh em vaø chæ hôn nhau moät tuoåi.
Thanh aâm hai ngöôøi laïi gioáng nhau.
Thaïch Phaù Thieân luùc tröôùc chæ lo Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi, chaøng nghe tieáng oâng
anh laïi töôûng oâng em. Baây giôø chaøng run leân noùi:
-Nguy roài ñaây laø Ñinh Baát Tam gia gia !
Muï giaø thaáy chaøng loä veû kinh haõi Ñinh Baát Tam thì ngaïc nhieân hoûi:
-Sao ngöôi laïi sôï laõo theá ? Coù phaûi chaùu gaùi Ñinh Baát Tam ñaõ truyeàn thuï voõ
coâng cho ngöôi khoâng ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Ñinh Baát Tam muoán gieát taïi haï coøn Ñinh Ñinh Ñang Ñang thì giaän taïi haï khoâng
chòu nghe lôøi naøng neân môùi troùi laïi roài neùm xuoáng soâng. Nhöng coøn may laø vöøa
truùng luùc thuyeàn cuûa thaùi thaùi ñi qua, neáu khoâng … neáu khoâng thì …
Muï giaø cöôøi noùi:
-Neáu khoâng thì ngöôi ñaõ laøm moài cho con ruøa ñen hay con caù maäp roài !
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Chính theá !
Chaøng chôït nhôù tôùi tình traïng mình bò Ñinh Ñang duøng leøo thuyeàn troùi o laïi nhö
con lôïn thì laïi sôï haõi noùi:
-Thaùi thaùi ! Boïn hoï coá tìm taïi haï. Neáu laàn naøy bò hoï baét ñöôïc thì taïi haï … khoâng
coøn caùi may maén thoaùt cheát nöõa.
Muï giaø töùc giaän noùi:
-Neáu ta khoâng vì luyeän coâng bò taåu hoûa thì caùi thaèng cha Ñinh Baát Tam phoûng coù
chi ñaùng keå ! Ngöôi ñi keâu laõo laïi ñaây thöû xem laõo coù daùm ñuïng ñeán sôïi tô caùi toùc
cuûa ngöôi khoâng ?
Nguyeân muï giaø naøy tính noùng nhö löûa. Tuy muï bò taåu hoûa toån thöông ñeán kinh
maïch maø muï vaãn chaúng coi anh huøng haûo haùn trong thieân haï vaøo ñaâu.
Thieáu nöõ voâi khuyeân can :
313
Typed by NDT

 dung

Hieäp Khaùch Haønh

Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn

-Nhöng nhöng ! Hieän giôø nhöng nhöng chöa phuïc hoài coâng löïc, haõy taïm thôøi
chòu nhuùn hai anh em hoï Ñinh, chôø nhöng nhöng laønh maïnh seõ tìm ñeán hoï ñeå traû
oaùn cuõng chöa muoän.
Muï giaø vaãn haäm höïc noùi:
-Laàn naøy nhöng nhöng ngöôi thaät laø cay cöïc. Söû Tieåu Thuùy naøy moät ñôøi vuøng
vaãy giang hoà chæ coù chuyeän keû khaùc bò ta laán aùp khinh khi, coù bao giôø phaûi chòu
vuoát giaän im hôi vôùi ai ? ...
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
313
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI LAÊM
CAÛM LOØNG TRI KYÛ ANH HUØNG SA LEÄ
Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi, kinh haõi hôn caû bò Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi nôi.
Khi hai ngöôøi ñi xa maáy chuïc böôùc roài chaøng nhìn boùng sau löng thì quaû nhieân
ñuùng laø Ñinh Ñang vaø Ñinh Baát Tam.
Nguyeân Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù laø hai anh em vaø chæ hôn nhau moät tuoåi.
Thanh aâm hai ngöôøi laïi gioáng nhau.
Thaïch Phaù Thieân luùc tröôùc chæ lo Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi, chaøng nghe tieáng oâng
anh laïi töôûng oâng em. Baây giôø chaøng run leân noùi:
-Nguy roài ñaây laø Ñinh Baát Tam gia gia !
Muï giaø thaáy chaøng loä veû kinh haõi Ñinh Baát Tam thì ngaïc nhieân hoûi:
-Sao ngöôi laïi sôï laõo theá ? Coù phaûi chaùu gaùi Ñinh Baát Tam ñaõ truyeàn thuï voõ
coâng cho ngöôi khoâng ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Ñinh Baát Tam muoán gieát taïi haï coøn Ñinh Ñinh Ñang Ñang thì giaän taïi haï khoâng
chòu nghe lôøi naøng neân môùi troùi laïi roài neùm xuoáng soâng. Nhöng coøn may laø vöøa
truùng luùc thuyeàn cuûa thaùi thaùi ñi qua, neáu khoâng … neáu khoâng thì …
Muï giaø cöôøi noùi:
-Neáu khoâng thì ngöôi ñaõ laøm moài cho con ruøa ñen hay con caù maäp roài !
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Chính theá !
Chaøng chôït nhôù tôùi tình traïng mình bò Ñinh Ñang duøng leøo thuyeàn troùi o laïi nhö
con lôïn thì laïi sôï haõi noùi:
-Thaùi thaùi ! Boïn hoï coá tìm taïi haï. Neáu laàn naøy bò hoï baét ñöôïc thì taïi haï … khoâng
coøn caùi may maén thoaùt cheát nöõa.
Muï giaø töùc giaän noùi:
-Neáu ta khoâng vì luyeän coâng bò taåu hoûa thì caùi thaèng cha Ñinh Baát Tam phoûng coù
chi ñaùng keå ! Ngöôi ñi keâu laõo laïi ñaây thöû xem laõo coù daùm ñuïng ñeán sôïi tô caùi toùc
cuûa ngöôi khoâng ?
Nguyeân muï giaø naøy tính noùng nhö löûa. Tuy muï bò taåu hoûa toån thöông ñeán kinh
maïch maø muï vaãn chaúng coi anh huøng haûo haùn trong thieân haï vaøo ñaâu.
Thieáu nöõ voâi khuyeân can :
Hiệp Khách Hành - Hồi 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 35 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 35 9 10 767