Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 38

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
336
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI TAÙM
HEÃ THA ÑÖÔÏC NGÖÔØI HAÕY THA NGAY
A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân lo laéng traùn toaùt moà hoâi nhoû gioït thì trong loøng baát
nhaãn. Naøng laïi ñaët baøn tay traùi nhoû nhaén leân loøng baøn tay to lôùn cuûa chaøng, roài noùi
baèng moät gioïng ngoït ngaøo:
-Söû ñaïi ca khoâng coù loãi gì vôùi tieåu muoäi caû.
Thaïch Phaù Thieân nghe naøng noùi vaäy möøng rôõ voâ cuøng. Traùi tim ñaäp loaïn leân.
Chaøng nheï nhaøng naém laáy baøn tay nhoû beù meàm maïi cuûa naøng vaø khoâng daùm ñaët
moâi vaøo hoân nöõa.
A Tuù ñieàu hoaø hôi thôû moät luùc roài noùi :
-Ñaïi ca ñaõ ñaû thoâng kinh maïch cho nhöng nhöng cuøng tieåu muoäi, nhöng khoâng
bieát ñeán naêm naøo thaùng naøo môùi khoâi phuïc laïi ñöôïc coâng löïc?
Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu gì veà vuï vaän coâng bò taåu hoaû maø chaøng cuõng chaúng
bieát kieám lôøi an uûi, chæ noùi theo yù nghó cuûa mình:
-Mong sao cho Ñinh Baát Töù ñöøng tìm ñeán chuùng ta. Nhö theá thì trong thôøi gian
coâng löïc cuûa nhöng nhöng cuøng coâ nöông chöa phuïc hoài cuõng khoâng coù gì ñaùng
ngaïi.
A Tuù mæm cöôøi noùi:
-Baây giôø nhöng nhöng tieåu muoäi ñaâu coù phaûi laø nhöng nhöng ñaïi ca nöõa? Ngöôøi
laø ñaïi toå sö saùng laäp Kim OÂ phaùi. Theá maø sao ñaïi ca cuõng khoâng keâu ngöôøi baèng
moät tieáng "Sö phuï"
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Taïi haï ñaõ quen mieäng maát roài, baây giôø muoán ñoåi laïi khoù quaù.A Tuù coâ nöông...
A Tuù ngaét lôøi:
-Sao ñaïi ca cöù keâu tieåu muoäi moät ñieàu coâ nöông hai ñieàu coâ nöông cho coù veû
khaùch saùo nhö vaäy?
Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp:
-Daï daï! Coâ nöông chæ giaùo cho taïi haï keâu baèng gì môùi phaûi.
A Tuù hai maù öûng hoàng nghó buïng:
-Sao y khoâng keâu mình baèng Tuù muoäi cho hôïp lyù vaø coù theá mình môùi tieän keâu y
baèng ñaïi ca.
Tuy naøng nghó vaäy nhöng ruït reø khoâng daùm noùi ra. Sau môùi baûo chaøng:
-Ñaïi ca cöù keâu tieåu muoäi baèng A Tuù laø xong. Coøn tieåu muoäi keâu ñaïi ca baèng gì
ñöôïc?
Hiệp Khách Hành - Hồi 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 38 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 38 9 10 440