Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 39

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
344
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI CHÍN
CUOÄC TYÛ ÑAÁU GIÖÕA BAÏCH VAÏN KIEÁM VAØ
ÑINH BAÁT TÖÙ
Luùc naøy Ñinh Ñang ñaõ ñuoåi ñeán nôi.
Thaïch Phaù Thieân thaáy trong tay naøng caàm thanh ñao laù lieãu saùng quaéc thì sôï heát
hoàn.
Boãng nghe Ñinh Ñang töùc giaän gaàm leân:
-Ñaët ngay con tieåu tieän nhaân xuoáng ñeå ta cho aû moät nhaùt ñao laø roài ñôøi. Neáu
khoâng thì caû hai ñöùa ñeàu cheát heát.
Thaïch Phaù Thieân la leân:
-Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc!
Ñinh Ñang vung ñao ñaùnh "veùo" nhaèm cheùm xuoáng ñaàu A Tuù.
Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoát. Hai chaân nhaûy voït leân ñeå traùnh. Chaøng sôï nhaùt ñao
kia ñaâm cheát A Tuù. Baát giaùc kình löïc phaùt huy theo yù muoán, moät luoàng noäi löïc raát
huøng haäu töï gan baøn chaân ñaåy maïnh leân.
Vuø moät tieáng! Ngöôøi chaøng nhaûy voït leân cao hôn ngoïn caây. Ñinh Ñang vaø Ñinh
Baát Tam thaáy kình löïc chaøng gheâ gôùm nhö vaäy thì khoâng khoûi giaät mình kinh haõi.
Thaïch Phaù Thieân ngöôøi coøn lô löûng treân khoâng, mieäng ñaõ gaàm leân:
-Trôøi ôi!
Chaøng nghó buïng: "caùi naøy rôùt xuoáng thì ñeán bong gaân gaõy xöông maát. A Tuù maø
bò Ñinh Ñang gieát cheát thì laøm theá naøo?"
Maét chaøng boãng nhìn thaáy hai chaân haï xuoáng caønh tuøng. Trong luùc hoang mang,
chaøng vaän kình níu laáy roài tieáp tuïc nhaûy ñi chæ mong troán ñöôïc xa hôn moät chuùt.
Boãng nghe moät tieáng raéc raéc. Caønh tuøng bò gaãy rôøi ngöôøi chaøng baén veà phía
tröôùc maáy tröôïng. Tieáng gioù veøo veøo beân tai. Ngöôøi chaøng bay ñi raát mau.
Boãng nghe A Tuù ôû trong loøng leân tieáng:
-Ñaïi ca! Luùc haï xuoáng thì ñeà khí cho nheï bôùt ñi...
Naøng chöa döùt lôøi thì hai chaân Thaïch Phaù Thieân ñaõ haï xuoáng caønh moät caây tuøng
khaùc.
Laàn naøy chaøng theo lôøi A Tuù hôi co ñaàu goái laïi haõm bôùt kình löïc.
Laï thay! Caønh tuøng chæ chóu xuoáng chôù khoâng gaãy, roài laïi baät leân ñaåy ngöôøi
chaøng ñi vöøa xa vöøa cao hôn.
Hiệp Khách Hành - Hồi 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 39 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 39 9 10 32