Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 4

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
28
HOÀI THÖÙ TÖ
HUYEÀN THIEÁT LEÄNH TRONG TAY TIEÅU CAÙI
An Phuïng Nhaät quyeát ñònh chuû yù roài laäp töùc leân ngöïa ra ñi. Ngöïa cuûa haén khoâng
nhanh baèng ñoâi tuaán maõ cuûa vôï choàng hoï Thaïch. Hôn nöõa haén khoâng muoán hoï
muoán tôùi gaàn neân cho ngöïa ñi thong thaû vì theá maø Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu luïc
soaùt thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát vaø tieäm baùnh baùn xong roài boû ñi haén môùi ñeán Haàu giaùm
taäp.
An Phuïng Nhaät coù ñoâi maét raát tinh. töø ñaèng xa, haén ñaõ nhìn thaáy treân noùc nhaø coù
ba ngöôøi maëc toaøn ñoà traéng löng ñeo tröôøng kieám. Coi caùch aên maëc cuûa boïn naøy,
haén ñoaùn chaéc ngoaøi boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn gaàn mieàn Xuyeân Taïng thì khoâng
coøn ai nöõa.
An Phuïng Nhaät ruoåi ngöïa gaàn tôùi nôi thì thaáy ba gaõ kia ñeå heát taâm trí vaøo mình
nhö ñaïi ñòch. Haén töôûng ba gaõ naøy ñeán taäp kích vôï choàng hoï Thaïch lieàn nghó ngay
ñeán caùch mua chuoäc caûm tình vôï choàng nhaø naøy, haén lôùn tieáng goïi.
Khoâng ngôø chaïy ñeán nôi thì chaúng thaáy tung tích vôï choàng hoï Thaïch ñaâu caû. Chæ
coù baåy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñang bao vaây moät gaõ aên xin nhoû tuoåi.
An Phuïng Nhaät thaáy raát laáy laøm kyø, baát giaùc ñöa maét nhìn thì thaáy gaõ aên xin maët
muõi lem luoác maø thaàn saéc cuõng khoâng ra veû con ngöôøi bieát voõ coâng. Haén thaáy haùn
töû maëc aùo traéng luoân luoân ñöa maét ra hieäu cho ñoàng boïn, lieàn nhìn laïi gaõ aên xin
moät laàn nöõa.
An Phuïng Nhaät nhìn thaáy trong tay gaõ coù moät mieáng saét thì giaät mình kinh haõi.
Mieáng saét naøy ñen sì töïa nhö taám “Huyeàn Thieát Leänh” maø caùc giôùi voõ laâm thöôøng
ñoàn ñaïi. Haén laïi thaáy boán teân aùo traéng ñöùng ñaèng sau laêm laêm tröôøng kieám trong
tay döôøng nhö coù yù muoán chieám ñoaït mieáng saét kia.
An Phuïng Nhaät khoâng kòp suy nghó gì nöõa voäi xoay tay ruùt Kim ñao ra söû chieâu
“baùt phöông taøng ñao”. Ñoàng thôøi thaân binh haén chuyeån ñoäng xoay quanh gaõ aên
xin moät voøng.
Thanh Kim ñao hoaù ra beân taû moät ñao, beân höõu moät ñao, tröôùc moät ñao sau moät
ñao. Chæ trong nhaùy maét taùm phöông hieän ra hai möôi boán ñao maø boùng ñao naøo
cuõng chæ caùch gaõ aên xin chöøng nöûa thöôùc, thaønh ra quanh mình gaõ bao boïc toaøn
boùng ñao.
Gaõ aên xin thaáy aùnh ñao choùi maét sôï quaù toaøn thaân run laåy baåy. Gaõ oaø leân khoùc.
Giöõa luùc gaõ aên xin buoâng tieáng khoùc thì baåy teân aùo traéng ñeàu vung tröôøng kieám
ra thaønh moät laøn kieám quang. Laøn kieám quang naøy bao vaây laáy An Phuïng Nhaät
Hiệp Khách Hành - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 4 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 4 9 10 138