Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 44

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
390
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BOÁN
HUØM THIEÂNG TRUÙNG ÑOÄC PHAÛI SA CÔ
Thaïch Phaù Thieân hoûi:
-Hai vò ca ca baây giôø laïi ñi ñaâu? Vöøa roài Tröông ñaïi ca ñaõ noùi: Chuùng ta keát
nghóa huynh ñeä thì phuùc cuøng höôûng hoïa cuøng ñau. Hieän tieåu ñeä cuõng khoâng coù
vieäc gì, muoán ñi theo nhò vò ca ca.
Gaõ beùo maäp töùc Tröông Tam cöôøi ha haû noùi:
-Chuùng ta ñi môøi khaùch chöùa coù chuyeän gì hay ho ñaâu. Ngöôøi baát taát phaûi theo
chuùng ta laøm chi?
Gaõ noùi xong quay trôû goùt baêng baêng ñi luoân.
Thaïch Phaù Thieân ñaõ keát thaân vôùi hai gaõ. Chaøng voán tính trung haäu ra chieàu
quyeán luyeán khoâng nôõ dôøi tay, lieàn noùi:
-Vaäy tieåu ñeä tieãn chaân hai vò ca ca moät ñoaïn ñöôøng vaäy. Böõa nay ly bieät, chaúng
hieåu ngaøy naøo laïi ñöôïc cuøng nhau töông hoäi ñeå cuøng nhau uoáng röôïu aên thòt?
Gaõ gaày nhom töùc Lyù Töù veû maët laàm lyø chaúng noùi sao caû.
Tröông Tam cuõng chaû coù caâu gì vui veû. Gaõ hoûi:
-Tieåu huynh ñeä! Ngöôi baûo sö phuï ngöôi ñaët teân cho laø Söû öùc Ñao. Vaäy tröôùc khi
chöa ñöôïc sö phuï ñaët teân thì teân thaät cuûa ngöôi laø chi? Chuùng ta ñaõ keát nghóa kim
lan, chaüng leõ coøn coù ñieàu giaáu dieám hai vò ñaïi ca ca nöõa sao?
Thaïch Phaù Thieân khoâng ngaàn ngöø gì ñaùp ngay:
-Tieåu ñeä chæ thaáy gia maãu keâu baèng Caåu taïp Chuûng.
Tröông Tam cöôøi ha haû noùi:
-Caåu taïp Chuûng! Caåu taïp Chuûng! Caùi teân ñoù quaû nhieân coå quaùi thieät.
Hai gaõ Tröông Tam vaø Lyù Töù ñi tröôùc coi beà ngoaøi töôûng chöøng khoâng laáy gì
laøm cho laém, nhöng chaân chuùng ñaõ ngaám ngaàm thi trieån khinh coâng. Caây coái hai
beân ñöôøng töïa hoà luøi laïi raát mau.
Thaïch Phaù Thieân chæ taàn ngaàn moät chuùt maø hai gaõ ñaõ boû chaøng xa hôn tröôïng.
Chaøng voäi lao mình ñi theo thaät nhanh ñeå röôït kòp.
Ba ngöôøi hai tröôùc moät sau caùch quaõng chöøng maáy tröôùc.
Tröông Tam, Lyù Töù chæ muoán dôøi xa anh chaøng nhoû tuoåi ngoác ngheách. Chuùng
lieàn vaän toaøn löïc thi trieån khinh coâng ñeán toät ñoä. Thaïch Phaù Thieân vaãn leõo ñeõo
ñuoåi theo raát gaáp.
Hiệp Khách Hành - Hồi 44 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 44 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 44 9 10 981