Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 49

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
438
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI CHÍN
THAÏCH PHU NHAÂN KEÅ LAÏI TÍCH XÖA
Xung Hö ra chieâu thöùc naøy laø moät chieâu lieàu maïng. Pheùp caàm naõ cuûa phaùi
Thöôïng Thanh laø moät trong nhöõng tuyeät coâng veà voõ hoïc trong baûn phaùi. Ngôø ñaâu
hai tay laõo vöøa chaïm vaøo huyeät ñaïo Thaïch Phaù Thieân lieàn bò noäi löïc cuûa chaøng haát
ngöôïc laïi khieán cho ngöôøi laõo suyùt nöõa ngaõ ngöõa veà phía sau.
Löïc ñaïo cuûa Xung Hö caøng maïnh bao nhieâu thì söùc haát laïi caøng maïnh baáy nhieâu,
laõo thaáy mình khoâng theå ñöùng vöõng ñöôïc maø ngoài xuoáng thì maát maët.
Thieân Hö ñaïo nhaân voït ngöôøi veà phía tröôùc ñöa tay ra ñaåy vaøo vai Xung Hö ñeå
cho söùc haát laïi giaûm bôùt ñi.
Xung Hö phaûi nhaûy tung ngöôøi leân roài môùi ñöùng laïi ñöôïc. Maët laõo xaùm ngaét
khoâng coøn chuùt huyeát saéc.
Thieân Hö ñaåy Xung Hö sang moät beân roài ruùt tröôøng kieám ra noùi:
-Quaû nhieân ngöôøi anh huøng xuaát phaùt ngay töø buoåi thieáu nieân, baàn ñaïo raát laáy
laøm boäi phuïc. Baây giôø baàn ñaïo muoán laõnh giaùo maáy chieâu nhöng e raèng tuoåi giaø
söùc keùm khoâng phaûi laø tay ñoái thuû cuûa caùc haï.
Thieân Hö noùi xong töø töø phoùng kieám ra.
Thaïch Phaù Thieân vung ñao leân gaït, boãng thaáy kình löïc vaän vaøo löôõi ñao bò tieâu
tan khoâng coøn moät chuùt naøo.
Nguyeân Thieân Hö bieát noäi löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân raát lôïi haïi, laõo söû chieâu
kieám naøy ñeå hoùa giaûi noäi löïc ñoái phöông.
Nhöng chính tay laõo bò rung maïnh ñeán teân nhöùc. Tröôùc ngöïc cuõng thaáy ngaám
ngaàm ñau thì ngaám ngaàm kinh haõi, chæ sôï mình bò noäi thöông.
Ñeán chieâu thöù hai, Thaïch Phaù Thieân laïi vung ñao leân gaït. Laõo khoâng daùm phaù
noäi kình cuûa ñoái phöông maø chæ cheânh cheách ñaâm tôùi.
Thieân Hö tuy ñaõ saùu chuïc tuoåi maø chaân tay mau leï chaúng keùm gì hoài nieân thieáu,
laõo ra chieâu laïi caøng maõnh lieät lôïi haïi.
Hai ngöôøi tyû ñaáu môùi trong khoaûnh khaéc ñaõ qua laïi hôn hai chuïc chieâu. Ñao
phong kieám khí khoâng ngôùt voït ra ngoaøi. Nhöõng ngöôøi baøng quang vaây quanh moãi
luùc moät daõn roäng voøng ra, boïn Linh Hö hai ngöôøi ñöùng giaùm thò vôï choàng Thaïch
Thanh ñeå ngaên ngöøa khoâng cho hai oâng baø ra tay vieän trôï Thaïch Phaù Thieân. Nhöng
chuùng thaáy Thieân Hö cuøng Thaïch Phaù Thieân tyû ñaáu kòch lieät, cuõng khoâng töï chuû
ñöôïc, ñeå maét chaêm chuù nhìn vaøo tröôøng ñaáu.
Hiệp Khách Hành - Hồi 49 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 49 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 49 9 10 676